Bakalářské studium

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů


Pravidla přijímacího řízení

Elektronická přihláška

calendar
Termín (2. kolo): do 3. srpna 2018

Struktura bakalářských studijních programů

struktura Bc. studia

Akademický rok:

Fakulta strojní (FS)

Energetika (B3907)

Charakteristika programu: Studium v tříletém bakalářském studijním programu Energetika se cíleně již od prvního ročníku zaměřuje konkrétně na oblast energetiky. Studium je zaměřeno na systematickou výchovu odborníků v oblasti energetiky, a to zejména odborníků pro provoz energetických zařízení od výroby energií až po hospodárné užití energií. Program připravuje bakaláře jako vysokoškolsky vzdělaného provozního technika a řídícího pracovníka pro všechny oblasti energetiky se základem znalostí příslušné teorie a s praktickými dovednostmi. Program obsahuje jeden studijní obor Energetika 21. století. Absolvent má možnost pokračovat v návazném studiu energetických oborů nebo jiných příbuzných oborů v magisterském studijním programu.

 • Energetika 21.století (3907R012)

  Informace pro uchazeče: Napadlo tě někdy, že elektřina a teplo nejsou tak samozřejmé, jak si mnozí myslí? Zajímá tě, kdo či co stojí za tím, že z kohoutku neteče jenom studená nebo že si mámin oběd ohříváš v mikrovlnce? Studuj obor Energetika 21. století a na všechny otázky dostaneš odpověď. Pak se budeš moct nazývat odborníkem na energetiku a ostatní se budou ptát tebe. Při studium se budeš zabývat samotnou výrobou energie, její využívání, energetickými stroji a také legislativou. Po studiu se uplatníš jako řídící pracovník v elektrárně či teplárně nebo jako projektant energetických rozvodů, systémů zásobování teplem nebo úpraven a čistíren odpadních vod. Kariéru uděláš také ve státní správě nebo nejrůznějších průmyslových podnicích, konkrétně na útvarech energetiky či tvorby a ochrany životního prostředí.

  Studijní plán - forma kombinovaná

Strojírenství (B2341)

Charakteristika programu: V rámci studijního programu mají jednotlivé obory společné první čtyři semestry přírodovědného a strojního základu. Následně studenti studují jeden z 12 studijních oborů. V předmětech Bakalářský projekt a Ročníkový projekt zpracovávají studenti projekty, které souvisejí s jejich bakalářskou prací. Mimo vlastní řešení se klade důraz na zpracování kvalitní, dostatečně rozsáhlé a kritické rešerše řešené problematiky, a to nejen časopisecké a knižní, ale i s využitím internetových vyhledávačů. Důraz je kladen na schopnost využívat moderní výpočetní metody a efektivně vyhodnocovat výstupy technických měření. Studium oboru je zakončeno státní zkouškou ze dvou státnicových předmětů dle oboru studia a obhajobou bakalářské práce. Absolventi bakalářského studijního programu mohou pokračovat v oborově zaměřeném studiu v navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“, jehož standardní doba studia pro prezenční i kombinovanou formu studia je 2 roky a následně v doktorském studiu.

Studijní plán - forma prezenční
Studijní plán - forma kombinovaná
Studijní plán - forma prezenční - Šumperk
Studijní plán - forma kombinovaná - Šumperk
Studijní plán - forma kombinovaná - Uherský Brod
 • Aplikovaná informatika a řízení (3902R001)

  Informace pro uchazeče: Naše práce je možná složitá, ale lze ji jednoduše objasnit. Tak co že to vlastně dělají absolventi oboru Aplikovaná informatika a řízení? Stojí za automatizací výroby napříč spektrem průmyslových odvětví. Nejvíce automatizovaných linek najdeš asi v potravinářství. Plní se na nich tvé oblíbené limonády, balí ty návykové sladké tyčinky. Ale i taková automobilka je jedna velká automatizovaná továrna. V naší práci se pojí IT se strojařinou. Nejdříve musíme vymyslet hardware, teprve pak přijde na řadu IT část. Výhodou oboru je univerzálnost, s níž se uplatníš na širokém poli odvětví jako projektant řídicích, měřicích nebo diagnostických systémů průmyslových zařízení. Bez problému se budeš orientovat i v příbuzných strojírenských oborech.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Aplikovaná mechanika (3901R003)

  Informace pro uchazeče: Máš rád práci na počítači a nevadí ti matika? Jestli sis odpověděl ano, pak bys měl zbystřit – tento obor se ti bude líbit. Studium aplikované mechaniky tě připraví na práci výpočtáře, jenž zjišťuje, jak je strojní součást pevná, pružná, kolik unese a co vydrží. Porozumíš technickým problémům spojenými s mechanikou, jako je právě pevnost či únosnost strojních dílů, přenos sil, vibrace nebo dynamika. Tuto problematiku se naučíš analyzovat a řešit pomocí výpočtového modelování nebo experimentu. Po studiu se uplatníš jako výpočtář nebo konstruktér na technických a provozních funkcích ve strojírenských podnicích. Uchytíš se i ve vývojových odděleních, diagnostických pracovištích nebo jako pracovník na zkušebnách. Samozřejmostí je pokračování oboru v navazujícím magisterském studiu.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Dopravní stroje a manipulace s materiálem (2302R003)

  Informace pro uchazeče: Jako absolvent tohoto oboru budeš umět sestrojit třeba jeřáb, výtah nebo speciální dopravník, a při dopravě zajistit správnou logistiku a bezpečnost. Dopomohou ti k tomu oborové předměty Dopravní a manipulační zařízení, Statika a dynamika ocelových konstrukcí nebo kurzy zaměřené konkrétně na konstrukci jeřábů či dopravníků. Kromě studia specializovaných předmětů se budeš první tři semestry věnovat všeobecnému strojírenskému základu. Po studiu se uplatníš jako konstruktér povrchových či hlubinných těžních, manipulačních nebo dopravních zařízení. Nechceš-li se zabývat konstrukcí, můžeš se profesně orientovat na montáž, provoz, údržbu a diagnostiku těchto strojů. A pokud ti bude na škole fajn, můžeš pokračovat ve dvouletém magisterském studiu.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Dopravní technika a technologie (2301R003)

  Informace pro uchazeče: Díky nám je svět neustále v chodu. Auta, tramvaje, vlaky, dokonce i formule na závodním okruhu se nezastavují, protože my je neustále navrhujeme, vylepšujeme a opravujeme. A jsme v tom vážně, vážně dobří. Studium tě připraví na práci konstruktéra dopravních prostředků. Seznámíš se například s konstrukčními celky dopravních prostředků, organizace a řízení kolejové i silniční dopravy, ekonomiky v dopravě, vlivu dopravy na životní prostředí a spolehlivosti dopravních systémů. Teorii si hned ve škole ověříš v praxi, a to ve specializovaných laboratořích. Kromě toho nahlédneš i do výroby v průmyslových podnicích, jejichž výrobky znáš zatím jen z televizních reklam nebo silnic. A kdo ví, třeba v některé z firem, jež jsi během studia navštívil, najdeš jako absolvent práci.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení (2302R007)

  Informace pro uchazeče: Staneš se expertem na konstruování strojních zařízení a prvků, v nichž prim hraje kapalina nebo stlačený vzduch. Jako absolvent budeš ovládat základy hydrostatiky, zákony proudění ideální a skutečné tekutiny a dokážeš je používat v praxi při konstrukci hydraulických a pneumatických prvků. Seznámíš se s konstrukcí a charakteristikami jednotlivých prvků a jejich funkci si vyzkoušíš na interaktivních trenažérech. Využiješ to pak ve své profesi konstruktéra nebo technika. Jen se podívej kolem sebe, hydraulika a pneumatika je všude. Oplýváš-li nadáním obchodovat, pak můžeš tato zařízení nejen projektovat, ale i prodávat. Uplatníš se i v příbuzných oborech, jako jsou doprava kapalin a plynů, čerpací technika, vodní hospodářství nebo třeba potrubní hydraulická a pneumatická doprava.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Konstrukce strojů a zařízení (2302R010)

  Informace pro uchazeče: Konstruování je královna strojírenských disciplín. Jsi-li duchem tvořivý člověk, který si rád láme hlavu nad hlavolamy, pak je pro tebe konstruktéřina jako stvořená. Vysoká tě naučí základní principy navrhování a dimenzování jednotlivých strojních součástí i celých strojních zařízení. Kromě samotného konstrukčního řešení se přitom zaměříš také na funkčnost, design, technologii výroby, náklady na výrobu i provoz a ekologická hlediska. Neměj strach, že bys studium strávil jen v laboratořích a přednáškových sálech, díky exkurzím nakoukneš i do praxe. A jaké je největší plus oboru Konstrukce strojů a zařízení? Naučí tě přemýšlet kreativně, a tak nebudeš mít problém postavit se čelem novým projekčně konstrukčním výzvám. To se ti bude hodit jak v profesi, tak v navazujícím magisterském studiu.

  Studijní plán - specializace Konstrukce strojních dílů a skupin - forma prezenční
  Studijní plán - specializace Konstrukce výrobních strojů a zařízení - forma prezenční
  Studijní plán - specializace Konstrukce výrobních strojů a zařízení - forma kombinovaná
  Studijní plán - specializace Průmyslový design - forma prezenční
  Studijní plán - specializace Zemní, těžební a stavební stroje - forma prezenční
  Studijní plán - specializace Zemní, těžební a stavební stroje - forma kombinovaná
  Studijní plán - specializace Lovecké, sportovní a obranné zbraně a střelivo - forma kombinovaná - Uherský Brod
 • Provoz energetických zařízení (3907R009)

  Informace pro uchazeče: Jak už název napovídá, studium oboru tě vybaví znalostmi potřebnými k navrhování, řízení a zajištění bezproblémového fungování energetických zařízení. Zabývat se budeš především stroji v energetickém průmyslu, nemálo ale zjistíš i o těch ve strojírenství, potravinářství, chemickém či hutním průmyslu. Během studia se dozvíš o trendech v rozvoji nových energetických technologií a třeba i to, jak dosáhnout energetických úspor. Studium Provozu energetických zařízení se dotkne i oblastí, jako jsou vodní hospodářství, alternativní zdroje energie nebo plynárenství. Jako absolvent můžeš buďto zakotvit v takzvané „velké energetice“ a zabývat se rozvodem energií skrze energetické sítě, anebo se věnovat řízení energetických strojů v průmyslových podnicích.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Průmyslové inženýrství (2301R040)

  Informace pro uchazeče: Jsi přirozeně vůdčí typ? Rád organizuješ dění kolem sebe? Tak se přidej k nám. Porozumíš základům strojírenských technologií, naučíš se projektovat výrobní systémy a organizovat předvýrobní i výrobní procesy. Kromě toho tě připravíme na práci vedoucího provozu, který je schopen samostatně a zodpovědně rozhodovat. Díky studiu také získáš znalosti týkající se posuzování kvality výroby, certifikace výrobků, prokazování shody a účetnictví. Budeš ovládat základy všeobecné i podnikové ekonomiky. Uplatníš se ve strojírenství i jiných průmyslových odvětví v předvýrobě, vývoji nebo výzkumu. Neztratíš se ani jako projektant výrobních systémů, technolog, projektový manažer nebo expert na kontrolu a jakost. Ve finančním světě uspěješ jako specialista na posuzování úrovně technologických projektů.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Robotika (2301R013)

  Informace pro uchazeče: Taky ses v pubertě místo vymetání diskoték bavil sestrojováním robotických postaviček z lega? Nebo tě prostě jen láká schopnost vdechnout neživému život? Studuj robotiku! Naučíme tě navrhovat a řídit nejen průmyslové roboty a manipulátory, ale také celá technologická robotizovaná pracoviště v různých odvětvích průmyslu i služeb. Protože následujeme trendy, které v robotice panují, budeš se při studiu věnovat také konstruování servisních robotů nebo biorobotice. Práce konstruktéra robotických zařízení je úzce provázána s výpočetní technikou, a tak se naučíš programovat a také konstruovat a modelovat pomocí 2D a 3D CAD systémů. Pole tvého uplatnění bude široké, protože robotika rychle proniká i do zemědělství, zdravotnictví a textilního, obuvnického nebo potravinářského průmyslu.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Strojírenská technologie (2303R002)

  Informace pro uchazeče: Být technologem znamená dokonale ovládat základní strojírenské výrobní procesy. K tomu potřebuješ znát vlastnosti materiálů, metody jejich dělení, spojování, tvarování, typy povrchových úprav a mnoho dalších záludností. Musíš vědět, jak všechny výrobní operace správně seřadit, jaké strojní zařízení vybrat nebo dokonce nově navrhnout. A přitom záleží na přesnosti a efektivnosti. Jako technolog nebudeš jen navrhovat, jak danou strojní součást vyrobit, budeš také kontrolorem jakosti. Uplatnění po studiu najdeš nejen ve strojírenských výrobních provozech, ale i jiných oblastech průmyslu. Tvou náplní práce může být příprava a organizace výroby, projektování a konstrukce technologických zařízení i celých provozů nebo třeba údržba systémů.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
  Studijní plán - forma prezenční - Šumperk
  Studijní plán - forma kombinovaná - Šumperk
 • Technická diagnostika, opravy a udržování (2301R023)

  Informace pro uchazeče: Nemusíš mít zrovna titul MUDr., aby ses mohl nazývat diagnostikem. Stačí vystudovat první obor v České republice, který je zaměřen na technickou diagnostiku, opravy a udržování. V průběhu studia se budeš zabývat například tím, jak zajistit provozní spolehlivost a dlouhou životnost stroje. Získáš znalosti v oblasti diagnostiky, maziv a mazacích systémů, řízení a plánování údržby. Jako bakalář se uplatníš v nejrůznějších výrobních společnostech jako maintenance manager neboli manažer údržby. Pokud se rozhodneš pokračovat v magisterském studiu, povýšíš z manažera na inženýra údržby. Zaměstnavatelé se o tebe poperou, budou-li shánět provozního diagnostika, tribologa, ale také projektanta či konstruktéra zabývajícího se diagnostikou a opravou výrobních strojů a zařízení.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Technika tvorby a ochrany životního prostředí (3904R016)

  Informace pro uchazeče: Během studia se dozvíš všechno o působení průmyslu na životní prostředí. Tvoje pozornost se obrátí ke snižování negativních vlivů energetiky. Budeš se zabývat také zpracováváním průmyslového odpadu, způsoby ochrany ovzduší a vod i obnovitelnými zdroji energie. Možná budeš překvapený, ale tvé studium se nebude točit jen okolo ochrany životního prostředí. Naučíš se také, jak by podle hygienických, technologických a ekonomických kritérií mělo vypadat pracovní prostředí. Problémy jak životního, tak pracovního prostředí budeš schopen v praxi vyřešit pomocí technických řešení. Oproti absolventům z netechnických fakult budeš mít tu výhodu, že se uplatníš také jako projektant nebo provozní pracovník na útvarech ochrany životního prostředí v nejrůznějších průmyslových podnicích.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná

Technologie letecké dopravy (B3712)

Charakteristika programu: Studijní program Technologie letecké dopravy si klade za cíl připravovat specialisty do oblasti provozování letecké dopravy v maximálně širokém spektru, tzn. především do oblastí jako provoz, ekonomika a bezpečnost letecké dopravy, plánování a provádění letů, provozování letecké techniky nebo údržba letecké techniky. Studijní program obsahuje následující studijní obory: 1) Technologie údržby letecké techniky“, zaměřený na přípravu personálu údržby letounů s průkazem způsobilosti dle aktuální letecké legislativy 2) Technologie provozu letecké techniky“ – zaměřený na přípravu personálu pro provoz letadel jako jsou provozní pracovníci leteckých provozovatelů (např. provozovatelů letecké dopravy, provozovatelů letišť, provozování leteckých výcvikových organizací) dále profesionální piloti, dispečeři letecké dopravy (nezaměňovat s pojmem řídící letového provozu), pracovníci leteckého úřadu, atd. V rámci studijního programu mají jednotlivé obory společný první semestr přírodovědného a strojního základu, na které navazuje již odlišné studium odborných leteckých předmětů dle potřeb jednotlivých odborností. V rámci odborného studia jsou zařazeny teoretické moduly vyžadované aktuálními leteckými předpisy pro získání příslušných průkazů způsobilosti, vlastní průkazy způsobilosti studenti příslušného oboru nebo specializace mohou získat až po absolvování příslušného praktického výcviku, který už není součástí studia (student jej absolvuje na vlastní náklady) a složení zkoušek u Úřadu pro civilní letectví ČR (podrobnosti budou sděleny garanty jednotlivých oborů na vyžádání).

 • Technologie provozu letecké techniky (3708R037)

  Informace pro uchazeče: Je tvým snem pilotovat letadlo nebo nést obrovskou zodpovědnost za bezpečný chod leteckého provozu? Studium tě teoreticky připraví na práci v oblasti provozování letecké dopravy. Během tří let získáš jak důležitý přírodovědný a technický základ, tak znalosti z odborných leteckých předmětů. Pokud úspěšně dostuduješ a zároveň absolvuješ školou nehrazený praktický letecký výcvik, můžeš v oboru zastávat několik různých pozic. Některé, jako jsou například pracovník na pozici plánování a monitorování letů nebo pracovník v managementu provozovatele letecké dopravy, nevyžadují průkaz způsobilosti. Chceš-li být dopravním pilotem nebo dispečerem letecké dopravy, je třeba prokázat i zdravotní způsobilost a dobrou fyzičku. Proto obor nabízí dvě specializace, a sice Letecký provoz a Dopravní pilot.

  Studijní plán - forma prezenční
 • Technologie údržby letecké techniky (3708R038)

  Informace pro uchazeče: Málokdo si dovede představit, kolik lidí se stará o letadlo, aby bezpečně dolétlo do svého cíle. Jako absolvent budeš mít našlápnuto ke kariéře technika zajišťujícího údržbu letadel v letecké dopravě. Znalosti a dovednosti, jež během své studijní cesty nasbíráš, se ti budou hodit i v oblasti výroby letadel. Kromě tříletého studia, v němž získáš nezbytný technický základ a teoretické znalosti z odborných leteckých předmětů, budeš muset zvládnout praktický kurz údržby letecké techniky. S jeho financováním ti fakulta bohužel nepomůže, nicméně zaručí ti, že se do něj stoprocentně dostaneš. Pokud úspěšně zvládneš jak teoretický, tak praktický výcvik, staneš se držitelem diplomu, který tě opravňuje k výkonu tohoto specifického povolání v jakékoli zemi Evropské unie. A to přece stojí za to.

  Studijní plán - forma prezenční


© 2018 VŠB-TU Ostrava