Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Energetické stroje a zařízení

O studijním programu

Magisterský studijní program „Energetické stroje a zařízení“ navazuje na programy bakalářského studia „Energetika a životní prostředí“ a „Energetika“. Nicméně se na tento program hlásí i absolventi jiných technických programů a oborů, ať už z VŠB-TUO, tak i ostatních vysokých škol z České republiky i zahraničí.
V základním povinném programu studia prohlubují studenti své znalosti z teorie mechaniky tekutin, přenosu tepla a hmoty a spalování a podrobněji se seznamují s konstrukcí a provozem základních agregátů energetického odvětví jako jsou kotle, turbíny, kompresory, energetické centrály, spalovací motory, chladicí zařízení aj. Dále studenti získávají znalosti z oblasti vodního hospodářství v energetice, ochrany ovzduší a z oblasti provozu, regulace, diagnostiky a údržby v energetice.

Profese

 • Provozní, projekční a řídicí pracovník v elektrárnách a teplárnách, v útvarech energetiky ve všech typech průmyslových podniků i v nevýrobní sféře, jako např. v úpravnách a čistírnách odpadních vod, společností zabývajících se odpadovým hospodářstvím
 • Pracovník v podnicích energetického strojírenství, ve vývoji, projekci, konstrukci, výrobě, montáži a zkušebnictví
 • Energetický specialista, samostatný pracovník pro energetické audity a pro poskytování konzultačních a poradenských služeb
 • Pracovník zastávající manažerské funkce v energetických podnicích
 • Revizní a zkušební technik energetických zařízení, osoba odborně způsobilá pro dohled nad tepelným zpracováním odpadu
 • Projektant při investiční výstavbě v energetice
 • Technik, výpočtář nebo konstruktér v energetických společnostech
 • Pracovník, či vedoucí pracovník v ústavech, institucích a v útvarech státní správy, zabývajících se energetikou, bezpečností a péčí o životní prostředí

Dovednosti

 • Čtení technické dokumentace
 • Sdílení tepla a přenos hmoty
 • Aplikace základů termodynamiky v energetice a tepelné technice
 • Měření elektrických i neelektrických veličin
 • Orientace v oblasti tepelně energetických zařízení
 • Znalost principů a použití tepelných a spalovacích motorů
 • Orientace v oblasti využití druhotných energetických zdrojů
 • Aplikace MS Excel pro tepelné výpočty
 • Schopnost stanovit energetické a exergetické bilance zařízení
 • Energetické výpočty
 • Znalost v oblasti tepelných čerpadel a chladicích zařízení
 • Energetické stroje a zařízení
 • Orientace v oblasti teplárenství, problematiky kotlů a distribuce tepla
 • Znalosti vlivů tepelných procesů na životní prostředí
 • Orientace v oblasti vlastností, principu a použití kompresorů
 • Znalost tvorby energetických bilancí a normování spotřeby energie
 • Orientace ve schématech
 • Znalost vlastností plynných, kapalných a pevných paliv
 • Regulace v energetice
 • Výpočty spalování paliv
 • Výpočet tepelných ztrát zařízení, energetických rozvodů a budov
 • Orientace v oblasti vlastností, principu a použití čerpadel
 • Znalost procesů v parních cyklech a zařízeních
 • Znalost modelování v SW Ansys Fluent
 • Ochrana životního prostředí v energetice
 • Orientace v technických výkresech
 • Modelování tepelných procesů a jeho využití
 • Znalost energetického využití a zpracování odpadů
 • Znalosti výpočtů a návrhu výmeníků tepla
 • Aplikace přírodních věd v energetice a tepelné technice
 • Aplikace matematických metod v energetice a tepelné technice
 • Orientace v oblasti vytápění a klimatizace
 • Stanovení účinnosti tepelných a energetických zařízení
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Znalost využití alternativních energetických zdrojů
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0713A070002
Název programu česky Energetické stroje a zařízení
Název programu anglicky Energy Engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra energetiky
Garant doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Energetika
Klíčová slova energetické stroje a zařízení
využívání odpadů
účinnost transformace
alternativní a obnovitelné zdroje energie
zdroje energie