O studiu

  • Studium trvá 2 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojní inženýrství si studenti vybírají z 9 oborů.
  • Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.).

Studijní program Strojní inženýrství

Informace pro uchazeče

Studijní program využívá rozsáhlé spolupráce s průmyslovými partnery jak při organizaci a zajištění výuky, tak při řešení technických problémů praxe v rámci seminárních a zejména diplomové práce nebo specializovanými odbornými předměty vedenými odborníky z průmyslu.
Absolventi mohou pokračovat v oborově zaměřeném studiu v doktorském studijním programu P2346 „Strojní inženýrství“.
Absolventi najdou uplatnění v technicko-provozních, obchodních a řídicích funkcích ve výrobních provozech ve strojírenství a jiných odvětvích průmyslu, dále pak v útvarech přípravy a organizace výroby, v projekci a konstrukci technologických zařízení, v projekci a konstrukci technologických provozů apod. Absolventi oboru se snadno orientují i v příbuzných strojírenských oborech.

Popis programu

Absolventi jsou schopni analyzovat, simulovat a projektovat výrobní, technologické i informační procesy a zařízení a navrhovat jejich řízení při použití moderních prostředků automatizační a výpočetní techniky, např. CATIA, AutoCAD, ale i tzv. velkých CADů, pokrývajících kromě konstrukční činnosti i projekci a celou oblast technické přípravy výroby. Velmi důležité znalosti získají absolventi z předmětů mechaniky, části strojů, konstrukce strojů a zařízení, pružnosti a pevnosti, grafických předmětů (CAD apod.) a počítačových programů.
Absolvent navazujícího magisterského studia získá při studiu teoretických, aplikovaných a oborových předmětů hluboké znalosti technika ve svém oboru. Je vybaven dovednostmi a znalostmi, které mu umožní jeho profesní růst tvůrčím zapojením do výrobního procesu nebo pokračováním v doktorském studiu.
Absolventi najdou uplatnění v technicko-provozních, obchodních a řídicích funkcích ve výrobních provozech ve strojírenství a jiných odvětvích průmyslu, dále pak v útvarech přípravy a organizace výroby, v projekci a konstrukci technologických zařízení, v projekci a konstrukci technologických provozů, nebo jako vedoucí pracovníci ve zkušebnách, vývojových odděleních a diagnostických pracovištích. Absolventi oboru se snadno orientují i v příbuzných strojírenských oborech.
V rámci studijního programu studenti studují jeden ze 7 studijních oborů.
Absolventi navazujícího magisterského studijního programu mohou pokračovat v oborově zaměřeném studiu v doktorském studijním programu P2301 „Strojní inženýrství“, jehož standardní doba studia pro prezenční i kombinovanou formu studia je 4 roky.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi prokazují hluboké znalosti z matematiky, konstruktivní geometrie, fyziky, počítačové grafiky, výpočetních metod, matematického modelování, mechaniky tuhých a poddajných těles a prostředí, nauky o materiálu, termomechaniky a hydromechaniky na úrovni umožňující jejich praktickou aplikaci.
Absolventi prokazují hluboké znalosti o strojírenských materiálech, výrobních technologiích, konstrukcích strojů, projektování výrobních systémů a řízení v rozsahu konkrétního studijního oboru.
Absolventi umí kriticky posuzovat problémy svého oboru, orientovat se v mezioborových problémech.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi umí používat odbornou terminologii a zpracovat technickou dokumentaci.
Absolventi umí číst technické výkresy výrobků nebo dílů a navrhovat nejefektivnější způsoby a postupy jejich výroby.
Absolventi umí provádět odbornou analýzu strojních zařízení a výrobních technologií, dovedou analyzovat a hodnotit technická řešení.
Absolventi umí vyvíjet nové inženýrské metody řešení problémů oboru.
Absolventi umí připravit a realizovat laboratorní nebo technický experiment a sestavit zprávu o výsledku experimentu.
Absolventi umí navrhovat technické prostředky a jejich počet, druh a typ strojů a strojního zařízení pro výrobu na základě stanoveného postupu a cílové kapacity.
Absolventi umí ověřovat nové postupy výroby, spolupracovat na realizaci technologických změn a inovačních aktivit.
Absolventi jsou schopni stanovovat způsob kontroly jakosti a technických zkoušek, spolupracovat na řízení jakosti produkce.
Absolventi jsou schopni provádět technický dozor na pracovištích, kontrolovat dodržování technologických postupů.
Absolventi jsou schopni zajišťovat technické přípravy změn sortimentu a zavádět nové produkty.
Absolventi umí ověřovat nové postupy výroby, spolupracovat na realizaci technologických změn a inovačních aktivit.
Absolventi jsou schopni řídit pracovní týmy, plánovat jejich činnost a prezentovat dosažené výsledky.
Další odborné dovednosti rozvíjí jednotlivé studijní obory studijního programu Strojní inženýrství.

Obecné způsobilosti absolventa

Studijní program využívá rozsáhlé spolupráce s průmyslovými partnery jak při organizaci a zajištění výuky, tak při řešení technických problémů praxe v rámci seminárních a zejména diplomové práce nebo specializovanými odbornými předměty vedenými odborníky z průmyslu.

Uplatnění absolventa

Absolventi najdou uplatnění v technicko-provozních, obchodních a řídicích funkcích ve výrobních provozech ve strojírenství a jiných odvětvích průmyslu, dále pak v útvarech přípravy a organizace výroby, v projekci a konstrukci technologických zařízení, v projekci a konstrukci technologických provozů apod.


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód N2301
Název česky Strojní inženýrství
Název anglicky Mechanical Engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garant prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Klíčová slova technologie
výroba
technologické zařízení
průmysl
strojírenství