O studiu

  • Studium trvá 2 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojní inženýrství si studenti vybírají z 9 oborů.
  • Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.).

Robotika

Informace pro uchazeče

Absolventi navazujícího dvouletého magisterského studia oboru Robotika si osvojí poznatky potřebné k návrhu robotů, manipulátor a komplexních mechatronických systémů a k jejich nasazení ve výrobních systémech.

Do dalšího okruhu patří problematika řízení a řídících systémů, senzoriky, aplikování strojového vidění,softwarového inženýrství, řídicích systémů, elektroniky a pohonů. Třetí okruh zahrnuje znalosti potřebné pro projektování výrobních systémů s průmyslovými roboty, zabezpečení provozu, údržby, seřízení a programování robotizovaných pracovišť.

Absolventi se tedy mohou uplatnit jako konstruktéři, projektanti, provozní technici, programátoři, specialisté pro různé oblasti aplikací výpočetní techniky využívající zmiňovaný software.

Popis

Absolventi jsou připraveni ke všem činnostem potřebným pro inovace a návrh jednoduchých i komplexních strojírenských systémů, včetně průmyslových a servisních robotů a k jejich nasazení ve výrobě. Robot je typickým příkladem relativně nového chápání technických systémů, označovaných jako mechatronické (zabývá se strojními systémy automaticky řízenými, s konstrukcí, vyznačující se značnými nároky na řešení problémů mechaniky). Vědomosti získané z oblasti konstrukce, periferních zařízení, ze základů stavby výrobních strojů a jejich automatizace, jsou pouze jedním okruhem potřebných poznatků pro návrh technických systémů mechatroniky. Do dalšího okruhu patří problematika řízení a senzoriky, softwarového inženýrství, řídících systémů, elektroniky a pohonů. Třetí okruh zahrnuje znalosti potřebné pro projektování výrobních systémů s průmyslovými roboty, zabezpečení jejich provozu, údržby, spolehlivosti, bezpečnosti, seřízení a programování robotizovaných pracovišť. Ve všech těchto okruzích je při výuce široce využíváno výpočetní techniky – pro konstruování, projektování, programování, řízení aj., čímž absolventi získají zkušenosti plně využitelné i mimo studovaný obor. Absolventi se uplatní jako konstruktéři, projektanti, provozní technici, specialisté pro různé oblasti aplikací výpočetní techniky – CAD, CAI, pokrývajících kromě konstrukčních činností i projekci a celou oblast technické přípravy výroby a vlastní výrobu (PLM systémy).

Odborné znalosti absolventa

Získání širokých a hlubokých znalostí a porozumění předmětu a rozsahu oboru odpovídající soudobému stavu poznání zejména v oblastech:
obecné konstruování, konstrukce průmyslových a servisních robotů, jejich periferních zařízení a subsystémů,
metodika konstruování, metody inovací a návrhu mechatronických systémů, aplikace špičkových CAD a CAI metod v konstrukci,
projektování výrobních systémů s průmyslovými a servisními roboty, projektování robotizovaných pracovišť, spolehlivost a údržba těchto pracovišť,
tvorba matematických modelů kinematiky a dynamiky průmyslových robotů, řídicí systémy robotů, vnímací systémy robotů.

Odborné dovednosti absolventa

Dokáží samostatně a tvůrčím způsobem řešit komplexní problém s použitím vybraných teorií, konceptů a metod oboru s rutinním využitím moderních a špičkových SW nástrojů

Zvládají použít některé z pokročilých výzkumných postupů v oboru způsobem umožňujícím získávat nové původní informace

Obecné způsobilosti absolventa

Zvládají samostatně a odpovědně rozhodovat v nových nebo měnících se souvislostech nebo v zásadně se vyvíjejícím prostředí s přihlédnutím ke širším společenským důsledkům rozhodování v oboru. Dokáží se samostatně orientovat v problematice robotiky a hodnotit současné trendy.

Uplatnění absolventa

Robotika, Mechatronika, navrhování poloautomatizivaných a automatizovaných pracovišť, vývoj zařízení s vysokou přidanou hodnotou,


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 2301T013
Název česky Robotika
Název anglicky Robotics
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant prof. Dr. Ing. Petr Novák