O studiu

  • Studium trvá 2 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojní inženýrství si studenti vybírají z 9 oborů.
  • Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.).

Aplikovaná mechanika

Informace pro uchazeče

Hlubší znalosti stěžejních disciplín strojního inženýrství vytvářejí široký základ pro tvůrčí uplatnění ve strojírenství. Absolvent oboru bude schopen provádět statickou, kinematickou a dynamickou analýzu mechanismů, aplikovat lomovou mechaniku při hodnocení mezních stavů součástí a konstrukcí, posuzovat spolehlivost a životnost strojů, tepelná namáhaní, řešit technické úlohy proudění a dynamiky hydromechanických a termodynamických soustav. V konkrétních aplikacích bude schopen využívat a dále rozvíjet počítačovou podporu v konstrukční a vědecko-výzkumné činnosti, zejména s využitím MKP. Absolvent se uplatní jako výpočtář, konstruktér, nebo vývojový pracovník ve strojírenských závodech a dále, po zvýšení kvalifikace v doktorandském studiu, jako vědecko-výzkumný pracovník.

Popis

Hlavní důraz při výchově absolventa na oboru Aplikovaná mechanika v je kladen na připravenost a schopnost rozvíjet, rozpracovávat a prakticky využívat moderní výpočtové a experimentální přístupy při řešení technických problémů. Absolvent bude schopen provádět statickou, kinematickou a dynamickou analýzu mechanismů a konstrukcí, aplikovat lomovou mechaniku při hodnocení mezních stavů součástí a konstrukcí, posuzovat spolehlivost a životnost strojů, tepelná namáhaní, řešit technické úlohy proudění, dynamiky hydromechanických a termodynamických soustav a přenosu tepla a hmoty. V konkrétních aplikacích bude schopen využívat a dále rozvíjet počítačovou podporu v konstrukční, projekční a vědecko-výzkumné činnosti. Hlubší znalosti stěžejních disciplín strojního inženýrství, které absolvent získá, vytvářejí široký základ pro tvůrčí uplatnění ve strojírenství a pro další odborný růst různými formami celoživotního vzdělávání.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi získají prohloubené znalosti z mechaniky tuhých těles, pružnosti a pevnosti odpovídající soudobému stavu poznání. K základním teoriím, konceptům a metodám mechaniky, zvládnutým v rámci bc. studia, přibývají oblasti lomové mechaniky, plasticity, hodnocení mezních stavů součástí a konstrukcí, posuzování spolehlivosti a životnosti strojů, analýza tepelného namáhání, technické úlohy proudění, dynamiky hydromechanických a termomechanických soustav a přenosu tepla a hmoty. Absolventi také porozumí možnostem, podmínkám a omezením využití poznatků souvisejících oborů.

Odborné dovednosti absolventa

V konkrétních aplikacích budou absolventi schopni využívat a dále rozvíjet počítačovou podporu v konstrukční, projekční a vědecko-výzkumné činnosti. Hlavní důraz však je kladen na připravenost a schopnost rozvíjet, rozpracovávat a prakticky využívat počítačové přístupy při řešení technických problémů. S využitím odborných znalostí budou schopni samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretický nebo praktický problém v oboru, samostatně a tvůrčím způsobem řešit komplexní problém s použitím vybraných teorií, konceptů a metod oboru a použít některé z pokročilých výzkumných postupů v oboru způsobem umožňujícím získávat nové původní informace.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi budou schopni samostatně a odpovědně rozhodovat v nových nebo měnících se souvislostech nebo v zásadně se vyvíjejícím prostředí s přihlédnutím k širším společenským důsledkům rozhodování.
Dle vyvíjejících se souvislostí a dostupných zdrojů dokážou vymezit zadání pro odborné činnosti, koordinovat je, a nést konečnou odpovědnost za jejich výsledky. Absolventi budou schopni srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i širší veřejnosti vlastní odborné názory a používat své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v alespoň jednom cizím jazyce. Z hlediska týmové práce získá absolvent schopnost plánovat, podporovat a řídit s využitím teoretických poznatků oboru získávání dalších odborných znalostí, dovedností a způsobilostí ostatních členů týmu.

Uplatnění absolventa

Absolventi se uplatní jako výpočtáři, konstruktéři nebo vývojoví pracovníci ve strojírenských závodech a dále, po zvýšení kvalifikace v doktorandském studiu, jako vědecko-výzkumní pracovníci.


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód 3901T003
Název česky Aplikovaná mechanika
Název anglicky Applied Mechanics
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant doc. Ing. Radim Halama, Ph.D.