Řízení strojů a procesů

Informace pro uchazeče

Studenti si prohloubí své znalosti z teorie a prostředků automatického řízení, metod identifikace, technické diagnostiky, zpracování signálů, simulace a optimalizace systémů a osvojí si základní metody výzkumné a vývojové práce v oblasti návrhu a vývoje řídicích a informačních systémů. Jejich odborný profil jim dává předpoklady uplatnit se jako samostatný projektant řídicích systémů, vývojový, výzkumný nebo akademický pracovník, perspektivně i jako vedoucí pracovník.

Popis

Doktorské studium ve studijním oboru Řízení strojů a procesů nabízí absolventům magisterských studijních programů z oblasti strojního inženýrství, automatizace a mechatroniky prohloubení znalostí v teoretických disciplínách z oblasti automatického řízení (aplikovaná matematika, identifikace, simulace a optimalizace systémů), dále v aplikačních oblastech řízení strojů a procesů, tj. realizaci víceúrovňových a distribuovaných systémů řízení (počítačová podpora inženýrských činností), v oblasti realizace a řízení tekutinových (hydraulických a pneumatických) systémů, v oblasti technických prostředků řízení a diagnostiky strojů a procesů (mikropočítačové měřicí, diagnostické a řídicí systémy, počítačové sítě, robotické a mechatronické systémy). V rámci experimentální činnosti si doktorandi osvojí základní metody výzkumné a vývojové práce v oblasti návrhu řídicích algoritmů, řídicích systémů, hydraulických a pneumatických mechanizmů, vývoje řídicích programů a výrobních informačních systémů.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent doktorského studia bude mít hluboké a systematické odborné znalosti z teoretických metod oboru, zejména automatického řízení, analýzy řízených systémů, jejich diagnostiky, modelování a simulace. Rovněž bude mít znalosti v oblasti aplikované informatiky ve strojírenství, automobilovém průmyslu i nevýrobní sféře.

Odborné dovednosti absolventa

Absolvent doktorského studia dovede navrhovat a používat vědecké metody a postupy řízení strojů, výrobních a technologických procesů, ovládá experimentální metody oboru zejména v oblasti měření, diagnostiky, návrhu a implementace systémů řízení.

Obecné způsobilosti absolventa

Odborné znalosti umožňují absolventovi doktorského studia provádět analýzu zadaných úloh, navrhnout a vyhodnotil alternativní způsoby jejich řešení. Své návrhy řešení dovede obhájit a převést v posloupnost kroků vedoucích k jejich realizaci. Dovede vést odbornou diskuzi, komunikovat se spolupracovníky i zadavateli, což mu umožnuje zastávat vedoucí postavení v řešitelském kolektivu. Zkušenost s řešením nových problémů a aplikací principů vědecké práce mu umožňuje získávat nové odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti. O odborných problémech oboru dovede komunikovat i v cizím jazyce.

Uplatnění absolventa

Absolvent doktorského studia ve studijním oboru Řízení strojů a procesů mé odborné kompetence v teoretických disciplínách z oblasti automatického řízení (aplikovaná matematika, identifikace, simulace a optimalizace systémů), dále v aplikačních oblastech řízení strojů a procesů, tj. realizaci víceúrovňových a distribuovaných systémů řízení (počítačová podpora inženýrských činností), v oblasti realizace a řízení tekutinových (hydraulických a pneumatických) systémů, v oblasti technických prostředků řízení a diagnostiky strojů a procesů (mikropočítačové měřicí, diagnostické a řídicí systémy, počítačové sítě, robotické a mechatronické systémy). V rámci experimentální činnosti ovládá základní metody výzkumné a vývojové práce v oblasti návrhu řídicích algoritmů, řídicích systémů, hydraulických a pneumatických mechanizmů, vývoje řídicích programů a výrobních informačních systémů. Jeho odborný profil mu dává předpoklady uplatnit se jako samostatný projektant řídicích systémů, vývojový, výzkumný nebo akademický pracovník, perspektivně i jako vedoucí pracovník.


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód 3902V056
Název česky Řízení strojů a procesů
Název anglicky Control of Machines and Processes
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra automatizační techniky a řízení
Garant prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Klíčová slova instrumentace
aplikovaná informatika
automatické řízení
optimalizace
matematické modelování