Studijní obor Řízení strojů a procesů

Informace pro uchazeče

Studenti si prohloubí své znalosti z teorie a prostředků automatického řízení, metod identifikace, technické diagnostiky, zpracování signálů, simulace a optimalizace systémů a osvojí si základní metody výzkumné a vývojové práce v oblasti návrhu a vývoje řídicích a informačních systémů. Jejich odborný profil jim dává předpoklady uplatnit se jako samostatný projektant řídicích systémů, vývojový, výzkumný nebo akademický pracovník, perspektivně i jako vedoucí pracovník.

Popis oboru

Doktorské studium ve studijním oboru Řízení strojů a procesů nabízí absolventům magisterských studijních programů z oblasti strojního inženýrství, automatizace a mechatroniky prohloubení znalostí v teoretických disciplínách z oblasti automatického řízení (aplikovaná matematika, identifikace, simulace a optimalizace systémů), dále v aplikačních oblastech řízení strojů a procesů, tj. realizaci víceúrovňových a distribuovaných systémů řízení (počítačová podpora inženýrských činností), v oblasti realizace a řízení tekutinových (hydraulických a pneumatických) systémů, v oblasti technických prostředků řízení a diagnostiky strojů a procesů (mikropočítačové měřicí, diagnostické a řídicí systémy, počítačové sítě, robotické a mechatronické systémy). V rámci experimentální činnosti si doktorandi osvojí základní metody výzkumné a vývojové práce v oblasti návrhu řídicích algoritmů, řídicích systémů, hydraulických a pneumatických mechanizmů, vývoje řídicích programů a výrobních informačních systémů.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent doktorského studia bude mít hluboké a systematické odborné znalosti z teoretických metod oboru, zejména automatického řízení, analýzy řízených systémů, jejich diagnostiky, modelování a simulace. Rovněž bude mít znalosti v oblasti aplikované informatiky ve strojírenství, automobilovém průmyslu i nevýrobní sféře.

Odborné dovednosti absolventa

Absolvent doktorského studia dovede navrhovat a používat vědecké metody a postupy řízení strojů, výrobních a technologických procesů, ovládá experimentální metody oboru zejména v oblasti měření, diagnostiky, návrhu a implementace systémů řízení.

Obecné způsobilosti absolventa

Odborné znalosti umožňují absolventovi doktorského studia provádět analýzu zadaných úloh, navrhnout a vyhodnotil alternativní způsoby jejich řešení. Své návrhy řešení dovede obhájit a převést v posloupnost kroků vedoucích k jejich realizaci. Dovede vést odbornou diskuzi, komunikovat se spolupracovníky i zadavateli, což mu umožnuje zastávat vedoucí postavení v řešitelském kolektivu. Zkušenost s řešením nových problémů a aplikací principů vědecké práce mu umožňuje získávat nové odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti. O odborných problémech oboru dovede komunikovat i v cizím jazyce.

Uplatnění absolventa

Absolvent doktorského studia ve studijním oboru Řízení strojů a procesů mé odborné kompetence v teoretických disciplínách z oblasti automatického řízení (aplikovaná matematika, identifikace, simulace a optimalizace systémů), dále v aplikačních oblastech řízení strojů a procesů, tj. realizaci víceúrovňových a distribuovaných systémů řízení (počítačová podpora inženýrských činností), v oblasti realizace a řízení tekutinových (hydraulických a pneumatických) systémů, v oblasti technických prostředků řízení a diagnostiky strojů a procesů (mikropočítačové měřicí, diagnostické a řídicí systémy, počítačové sítě, robotické a mechatronické systémy). V rámci experimentální činnosti ovládá základní metody výzkumné a vývojové práce v oblasti návrhu řídicích algoritmů, řídicích systémů, hydraulických a pneumatických mechanizmů, vývoje řídicích programů a výrobních informačních systémů. Jeho odborný profil mu dává předpoklady uplatnit se jako samostatný projektant řídicích systémů, vývojový, výzkumný nebo akademický pracovník, perspektivně i jako vedoucí pracovník.


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia doktorské
Kód 3902V056
Název česky Řízení strojů a procesů
Název anglicky Control of Machines and Processes
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra automatizační techniky a řízení
Garant prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Klíčová slova instrumentace
aplikovaná informatika
automatické řízení
optimalizace
matematické modelování
Studijní plány forma prezenční (cs)
forma kombinovaná (cs)
forma prezenční (en)
forma kombinovaná (en)