Robotika

Informace pro uchazeče

Obor Robotika je zaměřen na výzkum a vývoj robotických zařízení jak v oblasti průmyslové robotiky, tak v oblasti servisní robotiky s využitím ve zdravotnictví, bezpečnostním inženýrství i v domácím použití. Obor je silně interdisciplinární, absolventi získají znalosti v oblasti tvorby a optimalizace mechanického subsystému s počítačovou podporou, v oblasti řízení a senzoriky je kladen důraz na nejnovější technické i programové prostředky řízení, vnímání prostředí a komunikace s člověkem a v oblasti pohonných subsystémů jsou to znalosti nových elektrických, hydraulických a pneumatických pohonů a jejich aplikací. Absolventi si osvojí metodiku vědecké práce v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje a uplatní se zejména ve vývojových odděleních firem v robotice, strojírenství i automotive.

Popis

Absolventi si osvojí metodiku vědecké práce v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje průmyslových i servisních robotů a jejich aplikací, s výrazným uplatněním mechatronického přístupu k vývoji těchto komplexních technických systémů. V oblasti tvorby a řešení inovačních zadání si absolventi osvojí základní metodické a vědecké postupy, v oblasti konstrukce získají absolventi poměrně rozsáhlé znalosti v oblasti tvorby a optimalizace mechanického subsystému s počítačovou podporou, v oblasti řízení a senzoriky je kladen důraz na nejnovější technické i programové prostředky řízení, vnímání prostředí a komunikace s člověkem a v oblasti pohonných subsystémů jsou to znalosti nových elektrických, hydraulických a pneumatických pohonů a jejich aplikací. Cílem studia je prohloubení teoretických znalostí z magisterského studia, pochopení souvislostí a skloubení těchto znalostí k osvojení si mechatronického komplexního přístupu k vytváření robototechnických systémů jak v oblasti výrobní, tak v oblasti servisních činností. V širokém rozsahu jsou připravováni v oblasti inovačních postupů aplikovaných v průmyslovém výzkumu a vývoji.

Odborné znalosti absolventa

Obor je zaměřen na komplexní odborné znalosti absolventů zejména v oblasti konstrukce robotických zařízení. Obor je silně interdisciplinární, absolventi získají poměrně rozsáhlé znalosti v oblasti tvorby a optimalizace mechanického subsystému s počítačovou podporou, v oblasti řízení a senzoriky je kladen důraz na nejnovější technické i programové prostředky řízení, vnímání prostředí a komunikace s člověkem a v oblasti pohonných subsystémů jsou to znalosti nových elektrických, hydraulických a pneumatických pohonů a jejich aplikací. Cílem studia je prohloubení teoretických znalostí z magisterského studia, pochopení souvislostí a skloubení těchto znalostí k osvojení si mechatronického komplexního přístupu k vytváření robototechnických systémů jak v oblasti výrobní, tak v oblasti servisních činností.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi si osvojí metodiku vědecké práce v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje průmyslových i servisních robotů a jejich aplikací, s výrazným uplatněním mechatronického přístupu k vývoji těchto komplexních technických systémů. V oblasti tvorby a řešení inovačních zadání si absolventi osvojí základní metodické a vědecké postupy, v širokém rozsahu jsou studenti oboru připravováni v oblasti inovačních postupů, aplikovaných v průmyslovém výzkumu a vývoji.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi dokáží vyhodnocovat nové poznatky a ideje v oboru s přihlédnutím k dlouhodobým společenským důsledkům jejich využívání, plánovat rozsáhlé činnosti tvůrčí povahy a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění, řešit etické problémy související s tvůrčí činností nebo využívání jejích výsledků. Absolventi oboru dokáží srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti.

Uplatnění absolventa

Absolventi se uplatní ve výzkumných a vývojových týmech pracujících v oblasti průmyslové i servisní robotiky, v konstrukčních kancelářích zabývajících se vývojem a inovacemi strojů a zařízení v oblasti automatizace a mechanizace strojírenské výroby obecně.


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód 2301V013
Název česky Robotika
Název anglicky Robotics
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Klíčová slova průmyslová robotika
robot
mobilní robot
servisní robotika