Aplikovaná mechanika

Informace pro uchazeče

Absolventi získají rozšířené poznatky z oblasti aplikované mechaniky se zaměřením se problematiku, která bude tématem jejich disertační práce. Uplatnění naleznou na vysokých školách, výzkumných ústavech a centrech a řadě průmyslových firem z oblasti strojírenské výroby.

Popis

Cílem studijního oboru je získat rozšířené vědomosti z oblasti aplikované mechaniky těles, tekutin a prostředí, mechaniky materiálů a v přiměřené míře i navazujících fyzikálních oborů a osvojit si zásady a metody vědecké práce.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi získají hlubší poznatky a osvojí si metodiku vědecké práce v oblasti kinematické a dynamické analýzy a syntézy mechanismů a konstrukcí, napjatosti a deformace těles, lomové mechaniky, laminárního, přechodového a turbulentního proudění. Podrobně se seznámí s nejmodernějšími metodami v těchto oblastech a budou schopni tyto metody dále rozvíjet.

Odborné dovednosti absolventa

Absolvent doktorského studia si osvojí dovednosti v oblasti analýzy a syntézy mechanických a mechatronických soustav. Umí používat pokročilých vědeckých metod v aplikačních oblastech strojírenství, výrobních a technologických procesů, ovládá simulační a experimentální metody ve svém oboru.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolvent doktorského studia bude vědecko-výzkumným pracovníkem, který dovede vyhodnocovat nové poznatky a samostatně řešit složité úlohy ve svém oboru.

Uplatnění absolventa

Zaměstnání mohou absolventi nalézt především ve vědecko-výzkumných ústavech technického zaměření, dále ve strojírenských podnicích, které mají vědecko-výzkumná oddělení a také u všech strojírenských firem, které kladou důraz na inovační a optimalizační trendy.


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód 3901V003
Název česky Aplikovaná mechanika
Název anglicky Applied Mechanics
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra mechaniky
Garant prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
Klíčová slova Matematické modelování
Experimentální měření
Materiálová analýza
Interpretace výsledků simulací a měření
Zkoumání mechanických a vázaných problémů a jevů