O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Studijní program Energetika a životní prostředí

Informace pro uchazeče

Chcete se stát energetičkou/energetikem? Pokud ano, tak se Vám po absolvování našeho studijního programu Energetika a životní prostředí otevírají široké možnosti uplatnění. A to jak v oblasti tzv. velké energetiky, kam především spadají velké energetické podniky jako elektrárny, teplárny, plynárny a dále pak i energetické provozy velkých chemických, hutních aj. podniků, tak i malé energetiky, neboť každý podnik má svého energetika, protože spotřebovává elektřinu, teplo, plyn, stlačený vzduch, vodu, je třeba zajistit větrání či klimatizaci atd. A tak se můžete s našimi absolventy setkat např. i v pivovarech či čokoládovnách. A proč je v názvu životní prostředí? To proto, že dnešní energetické technologie musí být provozovány tak, aby co nejméně negativně působily na prostředí okolo nás.

Profese

  • Provozní a projekční pracovník v elektrárnách a teplárnách nebo v útvarech energetiky a životního prostředí ve všech typech, průmyslových podniků, v dopravních organizacích i v nevýrobní sféře vč. útvarů státní správy
  • Výpočtář a konstruktér v energetických závodech a společnostech
  • Pracovník pro energetické audity
  • Tvůrčí pracovník v projekčních ateliérech se zaměřením na energetiku
  • Pracovník zastávající nižší manažerské posty v energetických podnicích
  • Revizní a zkušební technik energetických zařízení
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B0713A070002
Název česky Energetika a životní prostředí
Název anglicky Energetics and Environments
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra energetiky
Garant doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
Klíčová slova energetika
zdroje energie
provoz energetických zařízení
alternativní a obnovitelné zdroje energie
ochrana životního prostředí