O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojírenství je studium společné pro první 2 roky, poté si studenti vybírají z 12 oborů, kde studují 1 rok.
  • Studijní program Energetika je otevřen pouze v kombinované formě.
  • Ve studijním programu Technologie letecké dopravy si studenti vybírají ze 2 oborů.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Technologie údržby letecké techniky

Informace pro uchazeče

Málokdo si dovede představit, kolik lidí se stará o letadlo, aby bezpečně dolétlo do svého cíle. Jako absolvent budeš mít našlápnuto ke kariéře technika zajišťujícího údržbu letadel v letecké dopravě. Znalosti a dovednosti, jež během své studijní cesty nasbíráš, se ti budou hodit i v oblasti výroby letadel. Kromě tříletého studia, v němž získáš nezbytný technický základ a teoretické znalosti z odborných leteckých předmětů, budeš muset zvládnout praktický kurz údržby letecké techniky. S jeho financováním ti fakulta bohužel nepomůže, nicméně zaručí ti, že se do něj stoprocentně dostaneš. Pokud úspěšně zvládneš jak teoretický, tak praktický výcvik, staneš se držitelem diplomu, který tě opravňuje k výkonu tohoto specifického povolání v jakékoli zemi Evropské unie. A to přece stojí za to.

Popis

Studijní obor si klade za cíl připravovat zájemce o pozici osvědčujícího personálu údržby letadel v obchodní letecké dopravě. Na společný přírodovědný základ navazuje studium příslušných odborných leteckých předmětů, součástí kterých jsou moduly teoretické části tzv. Základního výcviku v údržbě pro získání licence ATM kategorie B1 dle leteckého předpisu Part 66 v rozsahu min. 1000 h. Letecké odborné předměty jsou vyučovány odborníky z praxe, kteří jsou navíc schvalováni Úřadem pro civilní letectví ČŘ, který také schvaluje a dozoruje celý výcvikový systém (při univerzitě musí být certifikována standardní výcviková organizace pro údržbu letadel – MTO).
Součástí studia není praktický výcvik v údržbě letadel, který si student musí hradit sám, nicméně výukové pracoviště (přesněji výcviková organizace – MTO) je povinné tuto praxi zabezpečit u komerčních poskytovatelů praktického výcviku v údržbě letadel, s nimiž koordinuje svůj teoretický výcvik.

Odborné znalosti absolventa

Cílem studia je poskytnout nezbytnou teoretickou přípravu tak, aby současně s teoretickým studiem posluchač mohl absolvovat praxi požadovanou předpisem Part – 66, Part-147 a získat požadované praktické dovednosti.
- široké znalosti a porozumění předmětu a rozsahu daného oboru
-široké znalosti teorií, konceptů a metod oboru
- porozumění možnostem, podmínkám a omezením využití teorií, konceptů a metod oboru v praxi

Odborné dovednosti absolventa

Absolvent je připraven k výkonu funkce technik osvědčující údržbu letadel nasazovaných v obchodní letecké dopravě. V průběhu studia složí všechny zkoušky z teoretických znalostí požadované předpisem Part-66. Po získání požadované praxe obdrží od ÚCL diplom (průkaz způsobilosti), který bude, podle Kyperské dohody, muset uznávat každý stát Evropské unie.
- s využitím odborných znalostí na základě rámcově vymezeného úkolu řešit praktické problémy v oboru
- vyhledat, utřídit a interpretovat informace relevantní pro řešení vymezeného praktického problému
- použít některé základní výzkumné postupy oboru v rozsahu potřebném pro řešení praktických problémů v oboru

Obecné způsobilosti absolventa

Absolvent studia je připraven zajišťovat činnost technika osvědčujícího údržbu letadel nasazovaných v obchodní letecké dopravě ve společnostech používající tyto letadla ve všech státech Evropské unie. V České republice to jsou společnosti České aerolinie - ČSA, Job Air sro., atd. Absolventi studia najdou uplatnění také ve výrobních závodech všech států Evropské unie, kde jsou vyráběna letadla pro obchodní leteckou dopravu (v ČR především Aircraft Industries Kunovice, Aero Vodochody a další).
- samostatně a odpovědně se rozhodovat v jen částečně známých souvislostech na základě rámcového zadání
- dle rámcového zadání a přidělených zdrojů koordinovat činnost týmu a nést odpovědnost za jeho výsledky
- do řešení problémů zahrnout úvahu o jejich etickém rozměru
- srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů a vlastním názoru na jejich řešení
- srozumitelně shrnout názory ostatních členů týmu
- používat své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v alespoň jednom cizím jazyce
- samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru

Uplatnění absolventa

Absolvent tohoto oboru bude po splnění všech požadavků vyžadovaných aktuálními leteckými předpisy připraven ucházet se o profesi osvědčujícího personálu údržby letadel v obchodní letecké dopravě. V rámci studia tohoto oboru absolvent získá potřebné teoretické znalosti v rámci teoretického výcviku pro získání průkazu způsobilosti Osvědčujícího personálu údržby pro kategorii B1.1 dle leteckého předpisu Part 66, který celkově obsahuje 2400 hod. teoretického a praktického výcviku. Praktický výcvik je studentům zprostředkován za úplatu u schválených údržbových organizací. Cílem studia tohoto oboru je poskytnout studentům jak vysokoškolské vzdělání technického směru, tak současně teoretickou část základního výcviku pro získání kvalifikace osvědčujícího personálu údržby letadel v obchodní letecké dopravě. V případě získání této kvalifikace (tzn. po splnění všech požadavků vyžadovaných příslušnými leteckými předpisy) je možné tuto využít jak ve všech členských státech EU, tak v dalších evropských státech sdružených v organizaci JAA, tato kvalifikace je akceptována i ve většině letecky významných zemí světa.

Studijní plányFakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Kód 3708R038
Název česky Technologie údržby letecké techniky
Název anglicky Aircraft Maintenance Technology
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Institut dopravy
Garant doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Klíčová slova civilní letectví
úřad civilního letectví
servis letadel
ATM, předpis Part 66
letadlo