O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojírenství je studium společné pro první 2 roky, poté si studenti vybírají z 12 oborů, kde studují 1 rok.
  • Studijní program Energetika je otevřen pouze v kombinované formě.
  • Ve studijním programu Technologie letecké dopravy si studenti vybírají ze 2 oborů.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Technologie provozu letecké techniky

Informace pro uchazeče

Je tvým snem pilotovat letadlo nebo nést obrovskou zodpovědnost za bezpečný chod leteckého provozu? Studium tě teoreticky připraví na práci v oblasti provozování letecké dopravy. Během tří let získáš jak důležitý přírodovědný a technický základ, tak znalosti z odborných leteckých předmětů. Pokud úspěšně dostuduješ a zároveň absolvuješ školou nehrazený praktický letecký výcvik, můžeš v oboru zastávat několik různých pozic. Některé, jako jsou například pracovník na pozici plánování a monitorování letů nebo pracovník v managementu provozovatele letecké dopravy, nevyžadují průkaz způsobilosti. Chceš-li být dopravním pilotem nebo dispečerem letecké dopravy, je třeba prokázat i zdravotní způsobilost a dobrou fyzičku. Proto obor nabízí dvě specializace, a sice Letecký provoz a Dopravní pilot.

Popis

Studijní obor Technologie provozu letecké techniky si klade za cíl teoreticky připravovat profesionální pracovníky do oblasti civilní letecké dopravy zaměřené na provozování letecké techniky. V této oblasti je možné zastávat jak pozice nevyžadující průkazy způsobilosti (pracovníci na pozicích plánování a monitorování letů, pracovníci na různých pozicích v managementu provozovatele letecké dopravy, provozovatele letiště, eventuálně leteckého úřadu), tak pozice průkazy způsobilosti vyžadující (profesionální dopravní pilot). Proto je možné v rámci tohoto oboru studovat dvě specializace, a sice specializaci Letecký provoz pro nelicencované pozice a specializaci Dopravní pilot pro licencovanou pozici v obchodní letecké dopravě.
Obě specializace mají společný první ročník, který obsahuje přírodovědný základ, na který v dalších ročnících navazuje studium odborných leteckých předmětů, které se již liší podle vybrané specializace. Výhodou tohoto systému je možnost studenta zvolit si specializaci na základě dostatečných informací získaných během prvního ročníku studia a dále na základě zvážení svých zdravotních a finančních možností.
Před zařazením do specializace Dopravní pilot je nutné během prvního ročníku (vždy do začátku zimního semestru 2. ročníku studia) získat na vlastní náklady průkaz způsobilosti soukromého pilota (PPL), protože toto je podmínkou pro zahájení tzv. Modulového kurzu dopravního pilota (ATP), který má letecká výcviková organizace při VŠB - TU Ostrava (CZ/ATO-013) schválený od Úřadu pro civilní letectví ČR. Protože se aktuální náklady na tento výcvik v čase mění, je třeba se informovat u schválených leteckých výcvikových organizací (viz: http://www.caa.cz/file/6874/). V případě splnění všech podmínek během studia bude leteckou výcvikovou organizace při VŠB - TU Ostrava vystaven Certifikát o absolvování Modulového kurzu ATP, který je nezbytnou podmínkou pro možnost složení teoretických zkoušek u Úřadu pro civilní letectví ČR, nutných pro získání Průkazu způsobilosti Obchodního pilota (CPL). Další nezbytnou podmínkou je absolvování předepsaného praktického leteckého výcviku na vlastní náklady (podrobnosti viz evropský letecký předpis Part FCL).

Odborné znalosti absolventa

Absolventi tohoto oboru mají následující odborné znalosti:
znalosti přírodovědně - technického základu (matematika, fyzika, základy strojírenství, základy elektrotechniky, elektroniky a informatiky), znalost relevantní národní a mezinárodní letecké legislativy, znalost relevantních leteckých odborných předmětů až na úroveň požadavků na profesi dopravního pilota, přiměřené znalosti z oblasti bezpečnostního managementu a lidského činitele v letectví.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi tohoto oboru mají následující odborné dovednosti:
schopnost orientovat se v prostředí letecké dopravy, schopnost neustále se vzdělávat a získávat informace v dynamicky se měnícím prostředí, schopnost pracovat v týmu včetně komunikace v anglickém jazyce, po získání patřičných kombinací průkazů způsobilosti a kvalifikací být odborně způsobilý pro práci na takových pozicích, jako jsou: pozice dopravního pilota, dispečera letecké dopravy, pozice provozního pracovníka leteckého provozovatele (letecká doprava, letiště, výcvik), nebo leteckého úřadu.

Obecné způsobilosti absolventa

Studenti tohoto oboru jsou v rámci studia připravování tak, aby absolventi:
byli schopni samostatného úsudku vždy s uvážením případných rizik, byli si vědomi své zodpovědnosti za bezpečnost letového provozu, byli maximálně komunikativní včetně schopnosti komunikovat v anglickém jazyce a byli připraveni se stále vzdělávat v neustále se měnícím prostředí v důsledku vývoje legislativy a technologií.

Uplatnění absolventa

Studijní obor Technologie provozu letecké techniky se skládá ze dvou specializací:
1) Letecký provoz, 2) Dopravní pilot
1) Specializace Letecký provoz
Absolvent uvedené specializace získá odpovídající vysokoškolské vzdělání a odbornou kvalifikaci v oblasti letecké dopravy v souladu s požadavky Zákona o vysokých školách pro vykonávání takových profesí, jako letecký dispečer v obchodní letecké dopravě (možnost získání průkazu způsobilosti platné v rámci EU), specialista/manažer u leteckého provozovatele (doprava, letiště, výcvik) nebo jako referent na příslušných leteckých úřadech (např. ÚCL ČR).
2) Specializace Dopravní pilot
Absolvent uvedené specializace má možnost po získání kombinace příslušného průkazu způsobilosti a kvalifikací (CPL/MEP/IR dle předpisu Part FCL) ucházet se o pozici dopravního pilota u leteckého provozovatele, přičemž tyto kvalifikace může využít jak ve všech členských státech EU, tak i v dalších evropských státech sdružených v organizaci JAA.

Studijní plányFakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Kód 3708R037
Název česky Technologie provozu letecké techniky
Název anglicky Aircraft Operation Technology
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Institut dopravy
Garant doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Klíčová slova Letecký výcvik
Letecké kvalifikace
Letecký provoz
Letecká doprava
Dopravní pilot