O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojírenství je studium společné pro první 2 roky, poté si studenti vybírají z 12 oborů, kde studují 1 rok.
  • Studijní program Energetika je otevřen pouze v kombinované formě.
  • Ve studijním programu Technologie letecké dopravy si studenti vybírají ze 2 oborů.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Průmyslové inženýrství

Informace pro uchazeče

Jsi přirozeně vůdčí typ? Rád organizuješ dění kolem sebe? Tak se přidej k nám. Porozumíš základům strojírenských technologií, naučíš se projektovat výrobní systémy a organizovat předvýrobní i výrobní procesy. Kromě toho tě připravíme na práci vedoucího provozu, který je schopen samostatně a zodpovědně rozhodovat. Díky studiu také získáš znalosti týkající se posuzování kvality výroby, certifikace výrobků, prokazování shody a účetnictví. Budeš ovládat základy všeobecné i podnikové ekonomiky. Uplatníš se ve strojírenství i jiných průmyslových odvětví v předvýrobě, vývoji nebo výzkumu. Neztratíš se ani jako projektant výrobních systémů, technolog, projektový manažer nebo expert na kontrolu a jakost. Ve finančním světě uspěješ jako specialista na posuzování úrovně technologických projektů.

Popis

Studenti tohoto oboru získávají nezbytné znalosti ze základů strojírenských technologií, znalosti potřebné pro projektování technologických pracovišť, výrobních jednotek, organizování a řízení výrobních i předvýrobních procesů a jejich hodnocení, základní znalosti z organizace a řízení výroby, které si dále mohou rozšířit o manažerské znalosti v oboru, o znalosti týkající se kvality výroby a prokazování shody, certifikace výrobků i účetnictví. Najdou uplatnění ve strojírenství i ve strojírenských útvarech ostatních průmyslových odvětví v přípravě výroby, vývoji a výzkumu, dále jako technologové, projektanti výrobních systémů, projektoví manažeři, provozní technici nebo specialisté pro kontrolu a řízení kvality. V obchodní a finanční sféře jako specialisté posuzující úroveň technologických projektů.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi tohoto oboru získávají široké odborné znalosti ze základů strojírenských technologií, znalosti potřebné pro projektování technologických pracovišť, výrobních jednotek, organizování a řízení výrobních i předvýrobních procesů a jejich hodnocení, základní znalosti z organizace a řízení výroby, které si dále mohou rozšířit o manažerské znalosti v oboru, o znalosti týkající se kvality výroby a prokazování shody, certifikace výrobků, účetnictví, základů marketingových činností, základů všeobecné i podnikové ekonomiky.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi tohoto oboru na základě získaných odborných znalostí dokáží:
- řešit praktické problémy daných oblastí,
- vyhledat, utřídit a interpretovat informace pro řešení zadných praktických problémů,
- použít některé základní výzkumné postupy oboru v rozsahu potřebném pro řešení konkrétních
problémů z daných oblastí.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi tohoto oboru jsou schopni:
- v rámci zadaných úkolů, projektů samostatně a odpovědně rozhodovat,
- obhajovat svou práci a své názory na řešení problémů,
- dle rámcového zadání koordinovat činnost týmu a nést odpovědnost za jeho výsledky,
- srozumitelně shrnovat názory ostatních členů týmů,
- na základě praktické zkušenosti samostatně získávat další odborné znalosti a dovednosti,
- samostaným studiem si doplňovat teoretické poznatky oboru.

Uplatnění absolventa

Najdou uplatnění ve strojírenství i ve strojírenských útvarech ostatních průmyslových odvětví v přípravě výroby, vývoji a výzkumu, dále jako technologové, projektanti výrobních systémů, projektoví manažeři, provozní technici nebo specialisté pro kontrolu a řízení kvality. V obchodní a finanční sféře jako specialisté posuzující úroveň technologických projektů.


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Kód 2301R040
Název česky Průmyslové inženýrství
Název anglicky Industrial Engineering
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra mechanické technologie
Garant prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.