O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojírenství je studium společné pro první 2 roky, poté si studenti vybírají z 12 oborů.
  • Studijní program Energetika je otevřen pouze v kombinované formě.
  • Ve studijním programu Technologie letecké dopravy si studenti vybírají ze 2 oborů.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Studijní obor Automobilová elektronika

Informace pro uchazeče

V současnosti dochází k intenzivní elektronizaci automobilů. Vývoj, výroba, ale i provoz a údržba vyžadují stále více kvalitně elektronicky i mezioborově vzdělaných odborníků. Studijní obor Automobilová elektronika nabízí výuku v moderních laboratořích, zaměřených na všechny klíčové oblasti – elektronické systémy pohonu, podvozku, komfortní a bezpečnostní palubní systémy, prostředky datové komunikace, nebo automobilové diagnostiky. Pro výuku jsou využívány reálné laboratorní modely nejmodernějších elektronických systémů. Absolvent získá hluboké znalosti z oboru automobilové elektroniky a diagnostiky, které mu umožní pracovat u nejvýznamnějších tuzemských i zahraničních společností, zabývajících se oblastí vývoje, výroby i servisu automobilů nebo jednotlivých aplikovaných technologií.

Popis oboru

Absolventi jsou připraveni především na provozní a servisní činnost v provozu automobilů se zaměřením na jejich elektronické řídicí jednotky a mechatronické subsystémy. Cílem studia oboru Automobilová elektronika je seznámit studenty s odbornými znalostmi oboru v úrovni vysokoškolsky vzdělaného specialisty. Zvláštní zřetel je kladen na získání mezioborových znalostí z oblastí strojních a elektrotechnických technologií v automobilové technice a schopnosti jejich aplikování do praxe.

Odborné znalosti absolventa

Cílem studia oboru Automobilová elektronika je vybavit studenty odbornými znalostmi oboru na úrovni vysokoškolsky vzdělaného specialisty. Zvláštní zřetel je kladen na získání mezioborových znalostí z oblastí strojních a elektrotechnických technologií v automobilové technice a schopnosti jejich aplikování do praxe. Znají metody syntézy mechatronických systémů vozidel a ovládají nástroje počítačové podpory jejich návrhu.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi bakalářského studijního programu Mechatronika získají znalosti potřebné pro práci se systémy s komplexní strukturou, které tvoří vzájemně propojené mechanické, elektrické a řídicí subsystémy. Mají znalosti ze syntézy řídicích systémů, návrhu regulačních obvodů, přehled o vlastnostech a možnostech použití akčních členů a senzorů. Znalosti z mechaniky, měření a zpracování signálů jim umožňují řešit aplikační úlohy v oblasti řízení systémů s vysokou dynamikou a vysokými nároky na výsledné užitné vlastnosti stroje.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi se uplatní při širokém spektru činností v oblasti automobilní techniky, při provozu a údržbě mechatronických systémů automobilových vozidel s různými typy i řídicími strukturami jejich pohonů, dílčích subsystémů a jejich digitálního řízení.

Uplatnění absolventa

Absolventi jsou připraveni především na provozní a servisní činnost v provozu automobilů se zaměřením na jejich elektronické řídicí jednotky a mechatronické subsystémy.


Fakulta Univerzitní studijní programy
Typ studia bakalářské
Kód 3906R007
Název česky Automobilová elektronika
Název anglicky Automotive Electronics
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra elektroniky
Garant prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.
Klíčová slova automobilová elektronika
studium automobilové elektroniky
mechatronika
diagnostika automobilů
palubní systémy automobilů