O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojírenství je studium společné pro první 2 roky, poté si studenti vybírají z 12 oborů, kde studují 1 rok.
  • Studijní program Energetika je otevřen pouze v kombinované formě.
  • Ve studijním programu Technologie letecké dopravy si studenti vybírají ze 2 oborů.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Mechatronické systémy

Informace pro uchazeče

Absolvováním oboru, vyučovaném v převážné míře na Fakultě strojní a Fakultě elektrotechniky a informatiky získáte základní znalosti a dovednosti v oblastech strojnictví, konstruování a modelování, elektrotechniky a elektroniky, senzorických, akčních a řídicích systémů. Budete tak moci pracovat v komplexních týmech ve vývoji, výzkumu a výrobě a údržbě. Můžete pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Popis

Absolventi jsou připraveni provádět činnosti v rámci projektování, uvádění do provozu a provozu mechatronických systémů s aplikacemi v různých typech výroby s různými technologiemi. Jsou schopni řešit vazby mezi mechanickými, elektrickými a řídicími subsystémy.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi bakalářského studijního programu Mechatronika mají znalosti potřebné pro práci se systémy s komplexní strukturou, které tvoří vzájemně propojené mechanické, elektrické a řídicí subsystémy. Mají znalosti z oblasti měření, ze syntézy řídicích systémů, návrhu regulačních obvodů, dále znalosti o vlastnostech a možnostech použití akčních členů a senzorů. Znalosti z mechaniky, měření a zpracování signálů jim umožňují řešit aplikační úlohy v oblasti řízení systémů s vysokou dynamikou a vysokými nároky na výsledné užitné vlastnosti stroje. Znají základní metody syntézy mechatronických systémů a ovládají nástroje počítačové podpory jejich návrhu.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi dovedou řešit aplikační úlohy v oblasti řízení dynamických systémů s vysokými nároky na výsledné užitné vlastnosti stroje. Absolventi se jsou připraveni pracovat v projekci, při testování, uvádění do provozu, provozu a údržbě mechatronických systémů s pohony různých druhů, snímači a číslicovými řídicími systémy.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi rozumí základním úlohám návrhu, provozu a řízení mechatronických systémů, jsou schopni komunikovat odborné úlohy v rámci provozních a projekčních týmů.
Absolventi bakalářského studia jsou připraveni na další samostatné odborné vzdělávání zejména v provozních a uživatelských tématech, jsou připraveni pokračovat v magisterském studiu.

Uplatnění absolventa

Absolventi se uplatní při projekci, testování, uvádění do provozu, provozu a údržbě mechatronických systémů s pohony různých druhů, snímači a číslicovými řídicími systémy.


Fakulta Univerzitní studijní programy
Typ studia bakalářské
Kód 3906R006
Název česky Mechatronické systémy
Název anglicky Mechatronics Systems
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant prof. Dr. Ing. Petr Novák