O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojírenství je studium společné pro první 2 roky, poté si studenti vybírají z 12 oborů, kde studují 1 rok.
  • Studijní program Energetika je otevřen pouze v kombinované formě.
  • Ve studijním programu Technologie letecké dopravy si studenti vybírají ze 2 oborů.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Technika tvorby a ochrany životního prostředí

Informace pro uchazeče

Během studia se dozvíš všechno o působení průmyslu na životní prostředí. Tvoje pozornost se obrátí ke snižování negativních vlivů energetiky. Budeš se zabývat také zpracováváním průmyslového odpadu, způsoby ochrany ovzduší a vod i obnovitelnými zdroji energie. Možná budeš překvapený, ale tvé studium se nebude točit jen okolo ochrany životního prostředí. Naučíš se také, jak by podle hygienických, technologických a ekonomických kritérií mělo vypadat pracovní prostředí. Problémy jak životního, tak pracovního prostředí budeš schopen v praxi vyřešit pomocí technických řešení. Oproti absolventům z netechnických fakult budeš mít tu výhodu, že se uplatníš také jako projektant nebo provozní pracovník na útvarech ochrany životního prostředí v nejrůznějších průmyslových podnicích.

Popis

Studium tohoto bakalářského oboru je zaměřené na problematiku vlivu průmyslu na životní prostředí, problematice zpracování průmyslových odpadů. Studenti se seznámí s funkcí strojů a zařízení pro techniku prostředí, se způsoby užití obnovitelných zdrojů energie, s monitorováním stavu životního prostředí, s metodami ochrany biosféry, ochrany vodních zdrojů. Dále pak se obeznámí s oborovou legislativou (Zákon o ochraně ovzduší) a optimalizací provozu energetických zařízení.
Studium je dále zaměřeno na řešení staveb a strojů z hlediska jejich funkce v životním a pracovním prostředí, na úpravu stavu prostředí pomocí technických zařízení – odlučovacích zařízení, větrací a klimatizační techniky, zdrojů vytápění, zařízení na snižování hluku aj. Dále se věnuje oblasti čištění odpadních vod, oblasti vodního a odpadového hospodářství.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent získá odborné znalosti v oblasti zabývající se problematikou vnějšího prostředí, tak i problematikou prostředí vnitřního. Z hlediska vnějšího prostředí se jedná o základy ochrany ovzduší, ochrany vod a základy odpadového hospodářství. Důraz je kladen především na minimalizaci negativních vlivů energetiky, protože tato je jedním z hlavních zdrojů ekologické zátěže prostředí. Z hlediska vnitřního prostředí jde především o úpravu pracovního prostředí na úroveň vyhovující hygienickým, technologickým a ekonomickým kritériím. Ve všech případech se jedná o řešení technická, spočívající jak v úpravě technologických procesů, tak v návrhu vhodného strojního zařízení pro ochranu či úpravu prostředí.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi umějí spolehlivě uplatnit své odborné znalosti a porozumění v rámci specializovaného oboru při řešení složitých a nepředvídatelných problémů profesionálním přístupem s použitím inovativních metod, nástrojů a podpůrné argumentace.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolvent jsou schopni:
- přistupovat tvořivě a iniciativně k práci;
- rozhodovat se s využitím interpretace relevantních údajů v rámci nestabilního nepředvídatelného pracovního nebo studijního kontextu;
- řídit složitější odborné nebo profesionální činnosti nebo projekty včetně plánování, implementace a získávání zpětné vazby, nést zodpovědnost za veškeré související rozhodování;
- účinně působit pod vedením nebo v partnerském vztahu s kvalifikovaným i odborníky a vést vícečlenné, komplexní a různorodé skupiny;
- formulovat a prezentovat vlastní názory, odrážející i pohled dalších členů skupiny; srozumitelně sdělovat informace, myšlenky, problémy a řešení jak odborníkům, tak laikům s použitím řady technik;
- používat znalosti a dovedností alespoň v jednom cizím jazyce;
- používat základních dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií
- důsledně hodnotit vlastní učení a určit vlastní vzdělávací potřeby v neznámém a proměnlivém prostředí vyžadujícím vysokou míru samostatnosti;
- schopni pomoci ostatním při hledání vzdělávacích potřeb.

Uplatnění absolventa

Na rozdíl od studentů studujících stejný obor na jiných, netechnických fakultách, může se absolvent díky získaným technickým znalostem uplatnit v projekčních kancelářích, případně jako provozní a kontrolní pracovníci v útvarech tvorby a ochrany životního prostředí ve všech typech průmyslových, chemických a energetických podniků, organizacích zabývajících se odpadovým hospodářstvím, monitorováním a vyhodnocováním stavu životního prostředí.
Uplatnění ale najdou také v útvarech státní správy ve funkcích inspektorů státních orgánů. Absolvent může pokračovat ve studiu dvouletým navazujícím magisterským studiem oboru „Energetické stroje a zařízení“ s jedním z následujících zaměření:
„Tepelně energetická zařízení a průmyslová energetika“,
„Alternativní energie a technika prostředí“,
„Stavba parních kotlů a tepelných zařízení“,
„Jaderně energetická zařízení“.


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Kód 3904R016
Název česky Technika tvorby a ochrany životního prostředí
Název anglicky Environmental Engineering
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra energetiky
Garant doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.
Klíčová slova energetika
zdroje energie
ochrana životního prostředí