O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojírenství je studium společné pro první 2 roky, poté si studenti vybírají z 12 oborů, kde studují 1 rok.
  • Studijní program Energetika je otevřen pouze v kombinované formě.
  • Ve studijním programu Technologie letecké dopravy si studenti vybírají ze 2 oborů.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Dopravní stroje a manipulace s materiálem

Informace pro uchazeče

Jako absolvent tohoto oboru budeš umět sestrojit třeba jeřáb, výtah nebo speciální dopravník, a při dopravě zajistit správnou logistiku a bezpečnost. Dopomohou ti k tomu oborové předměty Dopravní a manipulační zařízení, Statika a dynamika ocelových konstrukcí nebo kurzy zaměřené konkrétně na konstrukci jeřábů či dopravníků. Kromě studia specializovaných předmětů se budeš první tři semestry věnovat všeobecnému strojírenskému základu. Po studiu se uplatníš jako konstruktér povrchových či hlubinných těžních, manipulačních nebo dopravních zařízení. Nechceš-li se zabývat konstrukcí, můžeš se profesně orientovat na montáž, provoz, údržbu a diagnostiku těchto strojů. A pokud ti bude na škole fajn, můžeš pokračovat ve dvouletém magisterském studiu.

Popis

Bakalářský studijní obor „Dopravní stroje a manipulace s materiálem“ je tříletý obor, v němž studenti v prvních čtyřech semestrech studují společný (obecný) studijní obor „Strojírenství“, a od 5. semestru studují vlastní studijní obor.
Základními oborovými předměty jsou Dopravní a manipulační zařízení, Dopravníky, Jeřáby, Statika a dynamika ocelových konstrukcí, Technická diagnostika, Úvod do MKP, CAD I a Konstrukční cvičení.
Rozšiřujícími předměty, které dávají absolventovi širší možnosti uplatnění i v příbuzných oborech, jsou Technologie ložných a skladových operací, Základy logistiky, Laboratorní měření v oboru, Hydraulická a pneumatická doprava, Počítačová podpora konstrukčních prací I a Spalovací motory.
Oborové předměty jsou doplněny dalšími předměty teoretického základu, jako jsou Termomechanika, Části a mechanismy strojů I a II, Manažerská matematika, Numerická matematika, Elektrotechnika I a cizí jazyky, případně volitelnými předměty z široké a různorodé nabídky (Počítačová grafika, MKP-ANSYS, MathCad, ICAD I, Internet a síť, Grafické systémy II, Parciální diferenciální rovnice, Technická geometrie aj.).
V předmětech Bakalářský projekt a Ročníkový projekt zpracovávají studenti projekty, které souvisejí s jejich bakalářskou prací. Mimo vlastní řešení se klade důraz na zpracování kvalitní, dostatečně rozsáhlé a kritické rešerše řešené problematiky, a to nejen časopisecké a knižní, ale i s využitím internetových vyhledávačů.
Studium oboru je zakončeno státní zkouškou ze dvou státnicových předmětů, jsou to Dopravní a manipulační zařízení, Jeřáby, a obhajobou bakalářské práce.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi bakalářského studia jsou po absolvování studia schopni zastávat technické funkce v provozech a závodech, kde se nacházejí dopravní a manipulační zařízení, funkci konstruktéra se zvláštním zaměřením na hlubinná nebo povrchová těžní, manipulační a dopravní zařízení.
Jsou vybaveni znalostmi základních pojmů a výpočtů jednotlivých součástí dopravních strojů z předmětů Dopravní a manipulační zařízení, Technická diagnostika, Laboratorní měření v oboru, Základy logistiky, Jeřáby apod. Absolventi nacházejí uplatnění nejčastěji jako konstruktéři, vedoucí konstrukce a výpočtáři, ale také jako pracovníci zajišťující montáž, provoz, údržbu, renovaci, měření a diagnostiku těchto zařízení.
Velmi důležité znalosti získali absolventi z předmětů mechaniky, části strojů, konstrukce dopravních strojů, pružnosti a pevnosti, grafických předmětů (CAD apod.) a počítačových programů, aby byli schopni konstruovat jakákoli dopravní a manipulační zařízení. V rámci konstrukce je kladen důraz na výpočty parametrů zařízení, funkční technická a dispoziční schémata, technické popisy (funkční popis) a ekonomická zhodnocení.
Absolventi bakalářského oboru jsou velmi dobře připraveni na studium, navazujícího magisterského studia.
Mohou však také pracovat i v příbuzných oborech, jako je logistika, různé výrobní provozy, přípravy a plánování výroby apod.

Odborné dovednosti absolventa

Uplatnění při řízení provozu a návrhu a konstrukce dopravních a manipulačních systémů v průmyslových závodech, stavebnictví, zemědělství apod.
Mohou zastávat středně technické funkce v opravárenských podnicích, v údržbářských provozech podniků, v řídících funkcích, v konstrukčních a vývojových kancelářích.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi jsou schopni vytvářet na základě svých znalostí nabytých během studia základní teoretické a praktické úsudky v oblasti dopravních a manipulačních zařízení, dopravníků a zdvihacích zařízení a jeřábů. Jsou schopni odborně reagovat a komunikovat k tématům z konstrukce, provozu a údržby dopravních strojů a manipulačních zařízení, využívaných v průmyslových závodech i jiných oborech činnosti. Jsou schomi využívat výpočetní techniku v oblasti CAD grafiky a diagnostických metod v provozu strojů a v opravárenství. Absolvent oboru je seznámen se základními strojnickými předměty, studiem oborových předmětů získává praktické i teoretické odborné znalosti o dopravních a zdvihacích strojích a manipulačních zařízeních.

Uplatnění absolventa

Absolventi bakalářského studia jsou připravování na technické funkce v provozech a závodech, kde se nacházejí dopravní a manipulační zařízení, na funkci konstruktéra se zvláštním zaměřením na hlubinná nebo povrchová těžní, manipulační a dopravní zařízení.
Jako budoucí technici získávají znalosti základních pojmů a výpočtů jednotlivých součástí dopravních strojů z předmětů Dopravní a manipulační zařízení, Technická diagnostika, Laboratorní měření v oboru, Základy logistiky, Jeřáby apod. Absolventi nacházejí uplatnění nejčastěji jako konstruktéři, vedoucí konstrukce a výpočtáři, ale také jako pracovníci zajišťující montáž, provoz, údržbu, renovaci, měření a diagnostiku těchto zařízení.
Velmi důležité znalosti získají absolventi z předmětů mechaniky, části strojů, konstrukce dopravních strojů, pružnosti a pevnosti, grafických předmětů (CAD apod.) a počítačových programů, aby byli schopni konstruovat jakákoli dopravní a manipulační zařízení. V rámci konstrukce je kladen důraz na výpočty parametrů zařízení, funkční technická a dispoziční schémata, technické popisy (funkční popis) a ekonomická zhodnocení.
Absolventi bakalářského oboru jsou velmi dobře připraveni na studium, navazujícího magisterského studia.
Mohou však také pracovat i v příbuzných oborech, jako je logistika, různé výrobní provozy, přípravy a plánování výroby apod.


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Kód 2302R003
Název česky Dopravní stroje a manipulace s materiálem
Název anglicky Transport Machinery and Material Handling
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Institut dopravy
Garant doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.