VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava FS Fakulta strojní

O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojírenství je studium společné pro první 2 roky, poté si studenti vybírají z 12 oborů.
  • Studijní program Energetika je otevřen pouze v kombinované formě.
  • Ve studijním programu Technologie letecké dopravy si studenti vybírají ze 2 oborů.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Studijní obor Energetika 21.století

Informace pro uchazeče

Napadlo tě někdy, že elektřina a teplo nejsou tak samozřejmé, jak si mnozí myslí? Zajímá tě, kdo či co stojí za tím, že z kohoutku neteče jenom studená nebo že si mámin oběd ohříváš v mikrovlnce? Studuj obor Energetika 21. století a na všechny otázky dostaneš odpověď. Pak se budeš moct nazývat odborníkem na energetiku a ostatní se budou ptát tebe. Při studium se budeš zabývat samotnou výrobou energie, její využívání, energetickými stroji a také legislativou. Po studiu se uplatníš jako řídící pracovník v elektrárně či teplárně nebo jako projektant energetických rozvodů, systémů zásobování teplem nebo úpraven a čistíren odpadních vod. Kariéru uděláš také ve státní správě nebo nejrůznějších průmyslových podnicích, konkrétně na útvarech energetiky či tvorby a ochrany životního prostředí.

Popis oboru

Studium v tříletém bakalářském studijním programu Energetika, oboru Energetika 21. století je zaměřeno na systematickou výchovu odborníků v oblasti energetiky, a to zejména odborníků pro provoz energetických zařízení od výroby energií až po hospodárné užití energií. Obor připravuje bakaláře jako vysokoškolsky vzdělaného provozního technika a vedoucího pracovníka pro všechny oblasti energetiky se základem znalostí příslušné teorie a s praktickými dovednostmi. Absolvent má možnost pokračovat v návazném studiu energetických oborů nebo jiných příbuzných oborů v magisterském studijním programu.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi vykazují pokročilé znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám, které spadají do oblasti energetických disciplín, přičemž některé jsou v popředí poznání oboru a zahrnují kritické porozumění teoriím a zásadám jejich využití v praxi. Absolventi mají potřebné teoretické znalosti z matematiky, fyziky, termomechaniky, z obecných technických předmětů (strojírenské materiály, výrobní technologie), zároveň získají praktické znalosti v jednotlivých oblastech energetiky (energetické stroje, kotle a spalování, hospodaření s energiemi, legislativa týkající se energetiky ap.).

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi umějí spolehlivě uplatnit své odborné znalosti a porozumění v rámci specializovaného oboru při řešení složitých a nepředvídatelných problémů profesionálním přístupem s použitím inovativních metod, nástrojů a podpůrné argumentace.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolvent jsou schopni: - přistupovat tvořivě a iniciativně k práci; - rozhodovat se s využitím interpretace relevantních údajů v rámci nestabilního nepředvídatelného pracovního nebo studijního kontextu; - řídit složitější odborné nebo profesionální činnosti nebo projekty včetně plánování, implementace a získávání zpětné vazby, nést zodpovědnost za veškeré související rozhodování; - účinně působit pod vedením nebo v partnerském vztahu s kvalifikovaným i odborníky a vést vícečlenné, komplexní a různorodé skupiny; - formulovat a prezentovat vlastní názory, odrážející i pohled dalších členů skupiny; srozumitelně sdělovat informace, myšlenky, problémy a řešení jak odborníkům, tak laikům s použitím řady technik; - používat znalosti a dovedností alespoň v jednom cizím jazyce; - používat základních dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií - důsledně hodnotit vlastní učení a určit vlastní vzdělávací potřeby v neznámém a proměnlivém prostředí vyžadujícím vysokou míru samostatnosti; - schopni pomoci ostatním při hledání vzdělávacích potřeb.

Uplatnění absolventa

Uplatnění v praxi najdou absolventi jako provozní a řídicí či kontrolní pracovníci v elektrárnách a teplárnách, v útvarech energetiky a v útvarech tvorby a ochrany životního prostředí ve všech typech průmyslových podniků, v dopravních organizacích a v nevýrobní sféře, také v útvarech státní správy a jako projektanti energetických rozvodů, topenářských firem, systémů zásobování teplem, úpraven a čistíren odpadních vod a či jako revizní a zkušební technici.


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Kód 3907R012
Název česky Energetika 21.století
Název anglicky Energetics of the 21st Century
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra energetiky
Garant doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.
Klíčová slova energetika
energetické stroje a zařízení
zdroje energie
hospodaření s energiemi
Studijní plány forma kombinovaná (cs)