O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojírenství je studium společné pro první 2 roky, poté si studenti vybírají z 12 oborů, kde studují 1 rok.
  • Studijní program Energetika je otevřen pouze v kombinované formě.
  • Ve studijním programu Technologie letecké dopravy si studenti vybírají ze 2 oborů.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Dopravní technika a technologie

Informace pro uchazeče

Díky nám je svět neustále v chodu. Auta, tramvaje, vlaky, dokonce i formule na závodním okruhu se nezastavují, protože my je neustále navrhujeme, vylepšujeme a opravujeme. A jsme v tom vážně, vážně dobří. Studium tě připraví na práci konstruktéra dopravních prostředků. Seznámíš se například s konstrukčními celky dopravních prostředků, organizace a řízení kolejové i silniční dopravy, ekonomiky v dopravě, vlivu dopravy na životní prostředí a spolehlivosti dopravních systémů. Teorii si hned ve škole ověříš v praxi, a to ve specializovaných laboratořích. Kromě toho nahlédneš i do výroby v průmyslových podnicích, jejichž výrobky znáš zatím jen z televizních reklam nebo silnic. A kdo ví, třeba v některé z firem, jež jsi během studia navštívil, najdeš jako absolvent práci.

Popis

Studijní obor je koncipován s ohledem na požadavky provozovatelů pozemních dopravních systémů a dopravních prostředků. Studium oboru vychází ze společného strojírenského základu a aplikuje poznatky ze základních vědních oborů (matematika, fyzika) na podmínky technologie, efektivní organizace a řízení dopravních a přepravních procesů a provozu dopravních prostředků. Během studia se studenti, kromě poznatků z obecných disciplín vztahujících se k dopravě (mechanika v dopravě, stavba a provoz dopravních prostředků a kvantitativní metody organizace a řízení procesů), seznámí s problematikou technologie, organizace a řízení kolejové i silniční dopravy a přepravy, ekonomiky v dopravě, vlivu dopravy na životní prostředí, základních konstrukčních celků dopravních prostředků, spolehlivosti dopravních systémů atp. Teoretická výuka v oboru je doplněna exkurzemi a praktickými seminárními cvičeními v laboratořích profilové katedry (např. Laboratoř silniční dopravy, Laboratoř kolejových vozidel, Laboratoř silničních vozidel), v terénu a u spolupracujících subjektů, kde si studenti mohou prakticky ověřit znalosti získané teoretickým studiem.

Odborné znalosti absolventa

Student bakalářského studijního oboru dopravní technika a technologie vychází ze základů strojírenského studia. Student absolvuje teoretické předměty především z oblasti matematiky a fyziky, všeobecné odborné předměty jako například technologie obrábění, termomechanika, části a mechanismy strojů a speciální odborné předměty jakými jsou kupříkladu provoz dopravních prostředků, technologie a řízení dopravy, spolehlivost dopravních systémů, přepravní systémy a ekonomika dopravy.

Odborné dovednosti absolventa

Na základě studia teoretických i aplikovaných technických, technologických a ekonomických disciplín podpořených výukou předmětů zaměřených na informační technologie jsou absolventi schopni efektivně a s využitím výpočetní techniky plánovat a řídit dopravní a přepravní procesy a procesy související s provozem, údržbou a opravami dopravních prostředků. Procesy jsou schopni navrhovat a řídit při zohlednění všech rozhodujících faktorů, kterými jsou zejména bezpečnost a spolehlivost dopravních systémů a provozní specifika dopravních prostředků, se znalostí jejich ekonomické efektivnosti a dopadů na životní prostředí. K dalším kompetencím patří vybavení základními znalostmi o platné legislativě v oblasti dopravy a přepravy, v oblasti dopravních prostředků (vozidel, určených technických zařízeních apod.) a souvisejících normativních právních aktech.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi se uplatní zejména na útvarech podniků veřejné kolejové, silniční a městské hromadné dopravy, jejichž předmětem činnosti je technologie a ekonomika provozu, v dopravně-inženýrských projekčních organizacích, v podnicích závodové dopravy a na odborech dopravy obcí a měst. Uplatnění najdou jak ve velkých státních i soukromých podnicích, tak i u středních a malých firem, které se zabývají dopravou a přepravou, zasílatelstvím a s tím souvisejícími činnostmi. Dále se uplatní v opravárenských podnicích a údržbářských provozech specializovaných na údržbu, opravy a zkoušení dopravních prostředků (stanice technické kontroly apod.).

Uplatnění absolventa

Na základě studia teoretických i aplikovaných technických, technologických a ekonomických disciplín podpořených výukou předmětů zaměřených na informační technologie jsou absolventi schopni efektivně a s využitím výpočetní techniky plánovat a řídit dopravní a přepravní procesy a procesy související s provozem, údržbou a opravami dopravních prostředků. Procesy jsou schopni navrhovat a řídit při zohlednění všech rozhodujících faktorů, kterými jsou zejména bezpečnost a spolehlivost dopravních systémů a provozní specifika dopravních prostředků, se znalostí jejich ekonomické efektivnosti a dopadů na životní prostředí. K dalším kompetencím patří vybavení základními znalostmi o platné legislativě v oblasti dopravy a přepravy, v oblasti dopravních prostředků (vozidel, určených technických zařízeních apod.) a souvisejících normativních právních aktech.
Absolventi se uplatní zejména na útvarech podniků veřejné kolejové, silniční a městské hromadné dopravy, jejichž předmětem činnosti je technologie a ekonomika provozu, v dopravně-inženýrských projekčních organizacích, v podnicích závodové dopravy a na odborech dopravy obcí a měst. Uplatnění najdou jak ve velkých státních i soukromých podnicích, tak i u středních a malých firem, které se zabývají dopravou a přepravou, zasílatelstvím a s tím souvisejícími činnostmi. Dále se uplatní v opravárenských podnicích a údržbářských provozech specializovaných na údržbu, opravy a zkoušení dopravních prostředků (stanice technické kontroly apod.). Po ukončení bakalářského studia mohou absolventi pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studijního programu v oboru „Dopravní technika a technologie“.


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Kód 2301R003
Název česky Dopravní technika a technologie
Název anglicky Transport Equipment and Technology
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Institut dopravy
Garant doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Klíčová slova dopravní systémy
silniční doprava
kolejová doprava
dopravní prostředky
dopravní technika a technologie