O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojírenství je studium společné pro první 2 roky, poté si studenti vybírají z 12 oborů, kde studují 1 rok.
  • Studijní program Energetika je otevřen pouze v kombinované formě.
  • Ve studijním programu Technologie letecké dopravy si studenti vybírají ze 2 oborů.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Provoz energetických zařízení

Informace pro uchazeče

Jak už název napovídá, studium oboru tě vybaví znalostmi potřebnými k navrhování, řízení a zajištění bezproblémového fungování energetických zařízení. Zabývat se budeš především stroji v energetickém průmyslu, nemálo ale zjistíš i o těch ve strojírenství, potravinářství, chemickém či hutním průmyslu. Během studia se dozvíš o trendech v rozvoji nových energetických technologií a třeba i to, jak dosáhnout energetických úspor. Studium Provozu energetických zařízení se dotkne i oblastí, jako jsou vodní hospodářství, alternativní zdroje energie nebo plynárenství. Jako absolvent můžeš buďto zakotvit v takzvané „velké energetice“ a zabývat se rozvodem energií skrze energetické sítě, anebo se věnovat řízení energetických strojů v průmyslových podnicích.

Popis

Studium oboru je zaměřené na problematiku optimálního provozu a řízení energetických zařízení ve strojírenských, hutních, chemických, potravinářských, dopravních podnicích a zejména v energetice. Studenti jsou hlouběji seznamováni s problematikou provozu a provozování energetických zařízení, s metodami energetického managementu a marketingu.
Náplň studia tvoří oblast energetických technologií průmyslové energetiky, plynárenství, vodního hospodářství a alternativních zdrojů energie. Studenti si osvojí znalosti v problematice dosahování energetických úspor, v oblasti trendů rozvoje nových energetických technologií v průmyslu, stavebnictví, zemědělství, dopravě a s využitím obnovitelných a druhotných zdrojů energie.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent tohoto oboru získá znalosti zaměřené na základy problematiky navrhování, provozu a řízení energetických zařízení, ať už „velké“ energetiky, pracující do rozvodu elektrické a tepelné energie, nebo energetiky průmyslové, v závodech a podnicích různého zaměření. V této části náplně studia se tedy jedná o transformaci chemické energie paliva na tepelnou energii a eventuálně dále na energii mechanickou. Další část se týká různých energetických strojů, jako jsou kompresory, ventilátory, kogenerační jednotky apod. Tuto povinnou náplň si student dle vlastního uvážení doplňuje výběrem z povinně volitelných předmětů o znalosti z oboru jaderné energetiky, alternativních a obnovitelných zdrojů energie, odpadového hospodářství a dalších oblastí.

Odborné dovednosti absolventa

Absolvent dovede nabyté znalosti uplatnit v odborné praxi.

Obecné způsobilosti absolventa

V praxi najdou absolventi uplatnění jako projekční, provozní, kontrolní či řídící pracovníci na nižších pozicích v průmyslu, dopravě, v útvarech státní správy apod.

Uplatnění absolventa

Uplatnění v praxi najdou absolventi jako provozní, projekční a řídicí pracovníci v elektrárnách a teplárnách, v útvarech energetiky ve všech typech průmyslových podniků, v dopravních organizacích i v nevýrobní sféře, také v útvarech státní správy. Dále také jako projektanti energetických rozvodů, topenářských firem, systémů zásobování teplem, úpraven a čistíren odpadních vod a revizní a zkušební technici. Absolvent může pokračovat ve studiu dvouletým navazujícím magisterským studiem oboru „Energetické stroje a zařízení“ s jedním z následujících zaměření:
„Tepelně energetická zařízení a průmyslová energetika“,
„Alternativní energie a technika prostředí“,
„Stavba parních kotlů a tepelných zařízení“,
„Jaderně energetická zařízení“.


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Kód 3907R009
Název česky Provoz energetických zařízení
Název anglicky Operation of Energy Equipment
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra energetiky
Garant doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Klíčová slova energetika
jaderná energetika
provoz energetických strojů