Vnější vztahy

Spolupráce se středními školami

Rozvoj vztahů se středními školami vyplývá z potřeby zajistit pro Fakultu strojní trvalý zájem o studium nabízených oborů. Na středních školách jsou od roku 2003 ve spolupráci s pedagogickými poradci organizovány prezentační setkání se studenty zejména maturitních ročníků, jsou připravovány propagační materiály s nabídkou studia v oborech Fakulty strojní. V období říjen-prosinec 2004 bylo navštíveno téměř 60 středních škol.
Každoročně je pořádán ve spolupráci s pracovišti fakulty den otevřených dveří, který je navštěvován stále větším počtem studentů ze středních škol.

Spolupráce s podniky, firmami a společnostmi

Fakulta strojní spolupracuje s představiteli průmyslové sféry, jednotlivými firmami a podniky a to nejen Moravskoslezského kraje, ale také napříč celou republikou, popřípadě se zahraničím a to především v několika níže uvedených oblastech:

  • při zkvalitňování výuky a úrovně pedagogů a absolventů z pohledu praktických dovedností a znalostí a to formou exkurzí a stáží v předmětných firmách průmyslové sféry;
  • při tvorbě a realizaci studijních programů s ohledem na požadavky na odbornost a dovednosti absolventů;
  • při řešení reálných témat bakalářských, magisterských a disertačních prací
  • při hledání zdrojů pracovních příležitostí pro absolventy Fakulty strojní, kde FS zaznamenává trvale narůstající zájem a poptávku po absolventech strojních oborů, zejména konstruktérských.
  • při řešení úloh z průmyslové praxe - spolupráce je založena na vzájemných kontaktech jednotlivých pracovišť s regionálními podniky i podniky mimo náš kraj, jakož i řadou zahraničních firem.

Cílem Fakulty strojní a Technické univerzity Ostrava všeobecně je zapojit se do ekonomického rozvoje regionu, ve kterém se nachází a ve kterém působí. V souvislosti s tím vedení Fakulty strojní ustanovilo Průmyslovou radu Fakulty strojní, jako poradní orgán pana děkana FS s cílem užší vazby na průmyslovou sféru a rychlejší aplikací požadavků aplikační sféry na kvalitu a rozsah vědomostí absolventů fakulty.

Příklady spolupráce s průmyslem a jinými institucemi

Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
Předmět spolupráce: LCA Karakuri Chassis Transport Build
řešitel: doc. Ing. Radim Halama Ph.D., doc. Dr. Ing. Kovář Ladislav a kol.

Český svářečský ústav, s.r.o.
Předmět spolupráce: Měření zbytkových napětí
řešitel: prof. Macura a kol.

OSTROJ Opava, a.s
Předmět spolupráce: Analýza příčin destrukce dílců po indukčním kalení
řešitel: doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.

ISPAT NOVÁ HUŤ a.s.
Předmět spolupráce: Tvařitelnost za studena u za tepla válcovaných plechů
řešitel: prof. Ing. Jiří Petruželka, CSc.

Vítkovice-Envi, a.s.
Předmět spolupráce: Analýza vzorků smaltovaných plechů a smaltéřských surovin
řešitel: doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.

ISPAT NOVÁ HUŤ a.s., VÚHŽ a.s.
Předmět spolupráce: Měření zbytkových napětí magnetoelastickou metodou
řešitel: Ing. Vladislav Ochodek

BONATRANS, a.s. Bohumín.
Předmět spolupráce: Počítačové modelování dynamických a akustických vlastností železničních kol a dvojkolí, dlouhodobá spolupráce při optimálním návrhu axiálních tlumičů železničních kol, včetně modelování šíření hluku.
řešitelé: prof. Ing. Petr Horyl, Ing. Jan Szweda, Ph.D

HAYES LEMMERZ AUTOKOLA, a.s., Ostrava Kunčice.
Předmět spolupráce: Experimentální modální analýza automobilových kol
řešitelé: Ing. Alena Bilošová, Ph.D

Autoškoda a.s. Mladá Boleslav
Předmět spolupráce: Deformační testy převodovky pro vůz Škoda Fabia na zkušebním zařízení v laboratoři Katedry částí a mechanismů strojů a návrhy modifikací ozubení této převodovky s cílem snížit hluk a zvýšit únosnost ozubení
řešitel: prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc., prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc.

Autoškoda a.s. Mladá Boleslav
Předmět spolupráce: Analýza hluku a vibrace a měření chyby převodu stálého soukolí převodovek ve dvojím provedení
řešitel: prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc., prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.

Jungheinrich AG Hamburg
Předmět spolupráce: Realizace modelu tělesa kuželočelní převodovky vysokozdvižného vozíku RETRAK v metodě koncových prvků včetně výpočtů namáhání a deformací tohoto tělesa
řešitel: prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc., doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.

Jungheinrich AG Hamburg
Předmět spolupráce: Měření zátěžných spekter pohonu vozíku RETRAK na zkušební dráze ve firmě Jungheinrich a jejich vyhodnocení pro účely provedených životnostních výpočtů
řešitel: prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc., doc. Dr. Ing. Miloš Němček, Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.

Jungheinrich AG Hamburg
Předmět spolupráce: Zkrácené životnostní testy kuželočelních převodovek z pohonu vozíku RETRAK na zkušebním zařízení v laboratoři Katedry částí a mechanismů strojů
řešitelé: prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc., prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc.

Jungheinrich AG Hamburg
Předmět spolupráce: Návrh a realizace zkušebního zařízení pro rázové testy pohonu vozíku RETRAK
řešitel: prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc., prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc.

Dopravní podnik Ostrava a Gumárny Zubří a.s.
Předmět spolupráce: Výzkum statických a dynamických vlastností pružných podložek pod kolejnice a ověřování pružného uložení kolejnic a pražců v tramvajové trati na základě hodnocení vibrací a hluku
řešitel: Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.

Dopravní podnik Ostrava
Předmět spolupráce: Měření hluku na tramvajových tratí
řešitelé: Ing. Zdeněk Folta, Ph.D., Ing. Milena Hrudičková

TCT a.s. Rožnov p. Radhoštěm
Předmět spolupráce: Výpočet únosnosti ozubených kol převodovky stínitkové linky.
řešitel: prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc.

ČKD VAGÓNKA, a.s.
Předmět spolupráce: Odborné posouzení stavu vodících drah kuličkového šroubu a matice
řešitel: Ing. Milena Hrudičková.

OKD a.s.
Předmět spolupráce: Svislá doprava v hlubinných dolech – akcelerografické měření
řešitel: Ing. Hynek Přeček, CSc.

TOS ZNOJMO, a.s.
Předmět spolupráce: Měření hlučnosti čelního ozubení převodovek Jungheinrich
řešitel: prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc.

LANEX, a.s. Bolatice
Předmět spolupráce: Provedení pádových zkoušek horolezeckých a statických lan.
řešitel: Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.

GUMÁRNY ZUBŘÍ, a.s.
Předmět spolupráce: Měření na tramvajovém mostu přes Ostravici.
řešitel: Ing. Milena Hrudičková

OKD, a.s. člen koncernu KARBON INVEST a.s.
Předmět spolupráce: Řešení mezní únosnosti jámové výstroje z titulu dynamiky subsystému
dopravní nádoba – jámová výstroj. Úkolem bylo stanovit podmínky prodloužené životnosti jámové výstroje s přihlédnutím vyhl. č. 415/2003Sb. kdy je taxativně stanoveno při 50% opotřebení a korozi všechny ocelové prvky vyměnit (rozsah 2000t a 1 těžební jáma)
řešitel: Ing. Hynek Přeček, CSc.

TEREX-TATRA, Kopřivnice
Předmět spolupráce: Dodávka software Signal Analyse pro zpracování signálů při provozním měření hluku a vibrací, popřípadě jízdního pohodlí.
řešitelé: pracovníci kat. 352

BLOCK, a.s.
Předmět spolupráce: Provedení hlukových (akustických) měření na výrobku: „Filtrační výustka pro operační sály„.
řešitelé: pracovníci kat. 352

OKD, a.s. ČMD a.s. člen koncernu KARBON INVEST a.s.
Předmět spolupráce: Akcelerografické měření dynamiky dopravních nádob z titulu dodržení mezních parametrů těchto hlavních těžebních zařízení, které splňují podmínky bezpečného provozu těžby nerostů popř. jízdy osob do podzemí
řešitel: Ing. Hynek Přeček, CSc., Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.

SIGMA GROUP, a.s. Lutín
Předmět spolupráce: Garanční měření 1ks napájecího soustrojí v Elektrárně Skawina-Polsko
řešitel: Ing. Radim Janalík, CSc.

Energetika Vítkovice, a.s., Ostrava-Vítkovice
Předmět spolupráce: Měření kotle K10 v teplárně Energetika Vítkovice, za účelem snížení obsahu O2 ve spalinách za kotlem
řešitel: Dr. Ing. Bohumír Čech

Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem
Předmět spolupráce: Síťové měření rychlostí proudění měřené pomocí Prandtlovy sondy, síťové měření koncentrace kyslíku, měření obsahu vodní páry
řešitel: Dr. Ing. Bohumír Čech

Teplárna České Budějovice, a.s.
Předmět spolupráce: Měření ventilace mlýnských okruhů na výstupu z mlýnských třidičů, měření výkonu mlýna, stanovení vlhkosti a granulometrický rozbor uhelného prášku
řešitel: Dr. Ing. Bohumír Čech

ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice
Předmět spolupráce: Technická pomoc s cílem přijetí opatření ke snížení koroze v kouřovodech a EO v elektrárně Dětmarovice
řešitel: Dr. Ing. Bohumír Čech

Biocel, a.s. Paskov
Předmět spolupráce: Stanovení průběhu teplot jednotlivých trubek na výstupu z ekonomizéru 2/2 na regeneračním kotli v Biocelu Paskov
řešitel: Dr. Ing. Bohumír Čech

ČEZ, a.s., Elektrárna Tisová
Předmět spolupráce: Měření teplot várnic 1. a 2. stupně bloku 6 na kotli K9
řešitel: Dr. Ing. Bohumír Čech

Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem
Předmět spolupráce: Diagnostika spalovacích procesů zaměřených na zvýšení účinnosti spalovacích zařízení a snížení tvorby škodlivých emisí tuhých částic NOx a CO
řešitel: Dr. Ing. Bohumír Čech

OKD, a.s. člen koncernu Karbon Invest, a.s.
Předmět spolupráce: Provedení spalovacích zkoušek na kotli K1 v podniku Kappa, a.s. Štúrovo
řešitel: Dr. Ing. Bohumír Čech

Dalkia Morava, a.s., Divize Ostrava
Předmět spolupráce: Měření nepřímé činnosti kotlů K4/K6 v VMH a měření tahových poměrů kotle K8 v závodě Ostrava-střed
řešitel: Dr. Ing. Bohumír Čech

Energetika Vítkovice, a.s., Ostrava-Vítkovice
Předmět spolupráce: Poskytnutí výrobní výkresové dokumentace na výrobu návratových klapek v třídiči mlýna v teplárně Energetika Vítkovice
řešitel: Dr. Ing. Bohumír Čech

Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem
Předmět spolupráce: Příprava a realizace 4-semestrálního specializačního studia „Tepelně energetické stroje a zařízení“ pro 2 vybrané zaměstnance El. Opatovice
řešitel: doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.

ČEZ, a.s. Elektrárna Hodonín
Předmět spolupráce: Provedení a vyhodnocení garančního měření FK 1 po provedené GO
řešitel: doc. Ing. Vratislav Fibinger

ENVEN, a.s., Praha 10-Malešice
Předmět spolupráce: Garanční a optimalizační měření na kotli – Elektrárna Hodonín
řešitel: Ing. Jan Matoušek, Ph.D.

Dalkia ČR, a.s., divize Karviná
Předmět spolupráce: Zpracování projektu spalování slunečnicových pokrutin na kotlích TČA, vč. spalovacích zkoušek
řešitel: Dr. Ing. Bohumír Čech

ECO-F Systém, a.s., Praha
Předmět spolupráce: Kontinuální měření CO, NOx, SO2, a O2 vstup do odsíření, dtto výstup z odsíření, stanovení HCl a HF v plynné fázi za odsířením, odběry uhlí, popílku a energosádrovce
řešitel: Dr. Ing. Bohumír Čech


© 2018 VŠB-TU Ostrava