Výzkum a vývoj mechanických převodů s ozubenými koly

 • Komplexní návrh ozubených soukolí se sníženou úrovní hluku a vibrací a se zvýšenou únosností
 • Posudky a analýza konstrukčních řešení převodovek, návrhy na rekonstrukce
 • Poradenská činnost při návrhu nestandardních tvarů zubů (ozubení se součinitelem trvání záběru profilu větší než dvě, modifikované zuby)
 • Deformační testy převodových skříní a stanovení optimálních tvarů ozubení
 • Životnostní zkoušky převodových skříní, případně spolupráce na přípravě, realizaci a vyhodnocování životnostních zkoušek
 • Měření provozního zatížení převodovek
 • Měření a analýza hluku a vibrací převodových skříní
 • Poradenství v oblasti výroby ozubení s nestandardním tvarem zubů a vyhodnocování přesnosti ozubených kol

Měření a zkušebnictví

 • Měření deformací, napětí, sil, torzních a ohybových momentů, tlaků, průhybů, posuvů
 • Návrh umístění tenzometrů, realizace měření, zpracování výsledků
 • Měření dle požadavků zákazníka, návrhy na změny na základě výsledků měření
 • Návrh, realizace a cejchování tenzometrických siloměrů, snímačů krouticích momentů, tlaku a průhybů
 • Měření na rotujících součástech s kontaktním a bezkontaktním přenosem údajů na aparaturu
 • Tenzometrické měření ve vodě, v olejové lázni, případně v tlakovém prostředí až do 100 MPa
 • Tenzometrické měření v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Měření sil v lanech bez porušení lana
 • Měření sil do základů strojů
 • Stanovení statických a dynamických charakteristik pryžových elementů
 • Statické tahové a tlakové zkoušky zkušebních vzorků se stanovením odpovídajících parametrů (mez pevnosti, mez kluzu, tažnost, kontrakce, modul pružnosti, Poissonovo číslo)
 • Životnostní zkoušky strojních dílů a skupin
 • Měření hluku a vibrací

Projekční a konstrukční práce

 • Konstrukční řešení a pevnostní výpočty strojních součástí a skupin včetně výpočtů délky technického života v oblasti časované a trvalé únavové pevnosti
 • Konstrukce a projekce strojů a strojních zařízení
 • Projektování nestandardních manipulačních zařízení
 • Projektování potrubních rozvodů
 • Modelování strojních součástí a dílů v MKP (ANSYS)

Práce v oblasti hornictví

Služby jsou provozovány na základě oprávnění vydaného Státní báňskou správou ČR (č. oprávnění 46/1997 ze dne 10. 3. 1997) na dobu neurčitou.

 • Odborné posouzení těžních zařízení pro svislou dopravu v hlubinných dolech včetně příslušné odborné zkušební činnosti
 • Zkušební a montážní činnost na těžních zařízeních
 • Akcelerografická měření dopravních nádob hlubinných dolů
 • Odborné posouzení vybraných důlních dobývacích a razicích mechanismů
 • Technická diagnostika důlních zařízení
 • Projektování zdvihacích zařízení
 • Tenzometrická měření na dobývacích komplexech a těžních strojích

© 2019 VŠB-TU Ostrava