Projekt DMS

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava v rámci „Programu na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 2. výzva“ (RRC/04/2017) řešila projekt na téma „Inovativní a aditivní technologie výroby“. Předmětem projektu byla příprava projektové žádosti včetně všech povinných i nepovinných příloh do výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI v rámci OP VVV, výzva č. 02_17_049. Název projektové žádosti je totožný s názvem projektu, kterému byla přidělena tato dotace. Projektová žádost byla podána 15. listopadu 2017.

Hlavním záměrem poskytovatele bylo prostřednictvím poskytování dotací zajistit systematickou podporu budování kapacity v Moravskoslezském kraji v souladu s potřebami RIS3 strategií na národní i krajské úrovni, ale také koordinace přípravy projektových záměrů v kraji. Realizátorem projektu byla Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie Fakulta strojní VŠB-TUO.

Cílem projektového záměru je vytvořit unikátní platformu „Inovativní a aditivní technologie výroby“ řešící multioborovou problematiku, která podpoří a prohloubí intenzitu dlouhodobé mezisektorové spolupráce. Hlavní myšlenkou projektu je rozvoj a vznik nového partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu. Projekt má řešit výzkumné aktivity v oblastech 3D tisku kovů z kovových prášků laserovou technologií SLM (Selective Laser Melting) a kompozitních materiálů technologií FDM (Fused Deposition Modeling) prostřednictvím nově vybudované laboratoře s dostupnou infrastrukturou umístěnou v prostorech žadatele projektu.

Klíčovými aktivitami projektu jsou obousměrný přenos jedinečných znalostí, zkušeností a know-how zapojených subjektů, připravit a vytvořit strategii dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací se subjekty z aplikační sféry, realizovat společně výzkumné aktivity a záměry, prohloubit dosavadní spolupráci a rozvíjet novou spolupráci s aplikační sférou – subjekty, které mají sídlo na území ostravské aglomerace ITI a vznik a rozvoj společného výzkumného pracoviště.

Přidanou hodnotou projektu je rozvoj nových technologických řešení (3D tisk kovů a 3D tisk kompozitních materiálů) a inovativních technologií s vazbou na aktuální technicko-technologické požadavky ve strojírenském průmyslu. Tyto technologie v současnosti ostravská aglomerace ITI postrádá a řada firem o ně projevuje značný zájem. Projekt umožní vytvořit unikátní kvalifikovaný odborný tým schopný řešit konkrétní zadání z praxe a uskutečňovat obousměrný přenos společných znalostí, zkušeností a výsledků do aplikační sféry.

 logo-MSK

Text: Ing. Marek Pagáč, Ph.D.

vedoucí laboratoře 3D tisku


Inovační voucher: VÝZKUM V OBLASTI ČISTÝCH TECHNOLOGIÍ PRO OPRACOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020, výzvy I programu podpory Inovační vouchery řeší projekt na téma „Výzkum a oblasti čistých technologií pro opracování kompozitních materiálů“ ve spolupráci se společností BREBECK Composite s.r.o.

Inovační vouchery jsou určeny malým a středním podnikům pro zahájení či zintenzivnění svých vlastních inovačních aktivit. Cílem projektu je navázání a rozvoj úzké spolupráce, komunikace a sdílení poznatků mezi společností Brebeck Composite s.r.o. a výzkumnou institucí VŠB-TU Ostrava při zavádění a využití čisté technologie vodního paprsku pro opracování kompozitních materiálů. Dílčími cíli jsou:

  1. Analýza současného stavu použití čistých technologií pro opracování kompozitních materiálů.
  2. Posouzení vhodnosti a efektivity technologie vodního paprsku (návrh a realizace experimentální činnosti).

Na realizaci projektu se budou podílet zaměstnanci firmy BREBECK Composite s.r.o. a zaměstnanci Katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie, Fakulta strojní, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

Projekt reaguje na tržní příležitost a přináší konkrétní přínosy. Poskytnuté znalosti využije firma při zavedení produktivní technologie do výroby, kde má žadatel zajištěný dlouhodobý odbyt. Přínosem jsou:

  • zvýšení konkurenceschopnosti firmy,
  • snížení ekonomicko-ekologické zátěže opracování komponent z kompozitních materiálů,
  • schopnost přijímat více zakázek, kde byl dosud sledován problém s výrobou kvůli nedostatečným znalostem s danou problematikou obrábění,
  • spolupráce s vědecko-výzkumnou organizací,
  • zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců firmy v oblastech využití inovovaných a čistých technologií.

Současné využití inovativních a čistých technologií ve strojírenství přináší nové možností opracování progresivních materiálů, zkrácení výrobních časů a významné snížení výrobních nákladů až o několik procent. Z těchto důvodů je zřejmá snaha o nasazení a rozšíření inovativních technologií do průmyslové praxe. Mimo jiné dojde využitím inovativních čistých technologií ke zvýšení efektivity výroby zvýšení kvality opracovaných součástí, menšímu ovlivnění základního materiálu, odpadá potřeba použití další operace pro dosažení finálního povrchu, zaniká třískové a kapalinové hospodářství spojené se stávající technologií opracování, zlepšení ekologie výroby a pracovního prostředí.

Projekt umožní vytvořit unikátní kvalifikovaný odborný tým schopný řešit konkrétní zadání z praxe a uskutečňovat obousměrný přenos společných znalostí, zkušeností a výsledků do aplikační sféry.

mpo

evropska-unie

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

doc. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D., vedoucí katedry


© 2019 VŠB-TU Ostrava