KódSP2012/82
Název projektuVývoj kompozitních soustav na bázi nanometrických disperzí
ŘešitelPodjuklová Jitka doc. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuSpecifikace vlivu nanočástic pigmentů tenkovrstvých povlaků na jejich užitné vlastnosti a submikronových částic na mechanické vlastnosti kompozitní soustavy u katodicky vyloučených ECC povlaků.
Projekt je zaměřen na získání nových poznatků v oblasti povrchových úprav orientovaných na oblasti využití nanočástic obsažených v tenkých antikorozních povlacích se zaměřením na alternativy zkvalitnění a rozvoje jejich funkčních, fyzikálně-mechanických vlastností a stanovení inovativních technologických postupů.
Výzkumná část projektu bude koncipována experimentálně, v návaznosti na šetření vhodných technologických metodik využívajících ultrazvuku, stejnosměrných a pulzních proudů galvanického procesu katodického vylučování ECC (Electrodeposited Composite Coatings), adekvátního stanovení parametrů dispergované fáze a technologií souvisejících s přípravou a neelektrolytickým nanášením sklokeramických povlaků.
Ochranné povlaky budou aplikovány v tenkých vrstvách v řádech mikrometrů se specifickým využitím pro krátkodobou ochranu hutních a strojírenských výrobků, vystavených koroznímu prostředí typu C5. Zároveň budou zkoumány specifické implementace sklokeramických povlaků do oblasti dentální implantologie s přímou vazbou na studium elektrokinetických vlastností implementovaných nanočástic sklokeramických povlaků, jejich případnou korekci a následné inovativní technologické návrhy vedoucí k zvýšení antikorozních vlastností v součinnosti s usnadněním aplikace povlaku.
Členové řešitelského týmuIng. Vratislav Bártek
Ing. Jan Garay
Ing. Sylvie Kopaňáková
Ing. Tomáš Laník
doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
Ing. Xenie Ševčíková, Ph.D.
Ing. Petr Šrubař
Ing. Kateřina Suchánková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu:
- Získání nových poznatků z oblasti elektrokinetických vlastností nanočástic a jejich chování v ochranných sklokeramických povlacích.
- Experimentální selekce dostupných antikorozních pigmentů a vymezení jejich vlivu na změny korozně ochranných vlastností nátěrových systémů.
- Experimentální ověření jílových složek aplikovaných v nanorozměrech do smaltařských břeček a dokumentace jejich vlivu na křehkolomové vlastnosti sklokeramických povlaků určených pro dentální implantologii a kontakt s náročným biologickým prostředím.
Identifikace vlivu submikronových částic na mechanické vlastnosti kompozitní soustavy galvanicky vyloučených ECC povlaků v návaznosti na inovace stávajících technologických postupů s využitím nestandardních fyzikálních vlivů.
- Experimentální ověření správnosti stanovení vhodných alternativ dispergovaných fázi a složek na bázi submikronových částic, jejich adekvátního přiřazení ke galvanické matrici s největšími předpoklady pro vytvoření kvalitního kompozitního povlaku.
Konkrétní výstupy:
- Publikace ve vědeckých a odborných časopisech na mezinárodní a národní úrovni.
- Příspěvky a prezentace výsledků výzkumu na zahraničních a národních vědeckých a odborných konferencích.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia20000,-20000,-
3. Materiálové náklady30000,-33936,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek60000,-62141,-
5. Služby35000,-32781,-
6. Cestovní náhrady20000,-19142,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory3000,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady168000,-
Uznané náklady168000,-
Celkem běžné finanční prostředky168000,-168000,-

© 2019 VŠB-TU Ostrava