Podrobné informace o studijním programu

Studijní program Aplikované vědy a technologie

Informace pro uchazeče

Studijní program aplikované vědy a technologie připravuje studenty především pro navazující magisterská studia oborů Výpočetní vědy a Technologie procesů v energetice. Ve studiu lze taktéž pokračovat na většině magisterských oborů, které vyžadují dostatečně rozsáhlou přírodovědnou a technickou přípravu (viz web oboru avt.vsb.cz). Studium jako celek je koncipováno tak, aby jeho budoucí absolventi nacházeli zajímavá pracovní uplatnění v průběhu celé své kariéry. Obsahem studia je kombinace přírodovědných předmětů, jako je matematika, fyzika a chemie, se základními předměty technického charakteru. Studenti získají zkušenosti se základy počítačového modelování úloh z různých oblastí, které pak mohou uplatnit v navazujícím magisterském studiu.

Popis programu

Bakalářský studijní program Aplikované vědy a technologie patří mezi univerzitní studijní programy. Nabízí studium širokého přírodovědného základu z oblastí matematiky, fyziky a chemie, které je vhodně doplněno výukou informatiky a základních předmětů inženýrského charakteru. Hlubší teoretický základ dosažený v důsledku vyšší dotace uvedených předmětů umožní absolventům lépe uvažovat v mezioborových souvislostech a tvůrčím způsobem využívat nabyté znalosti a dovednosti v inženýrských aplikacích.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent má znalosti:
- z matematiky zahrnující tematické okruhy lineární algebra, matematická analýza, diferenciální rovnice, parciální diferenciální rovnice, numerické metody, statistika, funkce komplexní proměnné, metody optimalizace, diskrétní matematika;
- z fyziky zahrnující okruhy kinematika, mechanika tuhých těles, kmitání, vlnění, termodynamiku, statiku a dynamiku kapalin a plynů, nauku o elektřině a magnetickém poli, optiku a základy jaderné fyziky, dále z experimentálních měření a vyhodnocování zkoumaných jevů;
- z chemie zahrnující okruhy obecné chemie, anorganické chemie a fyzikální chemie zahrnující i základní znalosti laboratorního vybavení a realizace chemických experimentů;
- z technických předmětů zaměřených na algoritmy a programování, základy elektroniky, měření a zpracování signálů, senzorovou techniku, automatické řízení, mechaniku, mechaniku tekutin a termomechaniku, přenos tepla, nauku o materiálech a jejich zkoušení.

Odborné dovednosti absolventa

Absolvent bude schopen:
- aplikovat znalosti vysokoškolské matematiky, fyziky a chemie na popis zkoumaných přírodních a fyzikálních jevů, resp. na analýzu, popis a výpočty chemických reakcí apod. Matematické úlohy bude schopen řešit analytickými postupy, ale i s využitím vhodných numerických metod, které bude umět vhodně aplikovat. Navržené postupy dokáže algoritmizovat a případně i programovat.
- používat metody a postupy matematického modelování fyzikálních jevů a procesů se zaměřením na úlohy popsané diferenciálními rovnicemi včetně vytvoření adekvátního matematického modelu.
- aplikovat metody řešení elektrických obvodů a charakterizovat jejich základní prvky, objasnit principy a možnosti zapojení základních polovodičových prvků a navrhovat jednodušší elektronické obvody jako jsou zesilovače, oscilátory, stabilizátory apod.
- aplikovat metody mechaniky, mechaniky poddajných těles, řešit rovinné mechanismy a provádět pevnostní analýzy.
- charakterizovat nejdůležitější užitné vlastnosti materiálů a definovat postupy jejich stanovení, definovat základní parametry vnitřní stavby pevných látek. Je schopen posoudit vztahy mezi vnitřní stavbou materiálů a jejich užitnými vlastnostmi, předpovídat možné druhy porušení materiálů s ohledem na jejich vnitřní stavbu.
- navrhnout, realizovat a vyhodnotit základní laboratorní experiment.
- prezentovat a obhajovat své odborné názory a výsledky své experimentální práce.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Aplikované vědy a technologie disponuje širokým přírodovědným základem potřebným pro další inženýrská studia. V rámci studia předmětů matematika, fyzika, chemie a dalších navazujících předmětů získává znalosti potřebné pro zvládnutí studia inženýrských metod v navazujícím magisterském studiu.

Profil absolventa dotvářejí společenskovědní předměty, poskytující znalosti z oblasti inženýrské etiky a komunikačních dovedností.

Uplatnění absolventa

Studijní program připravuje absolventy především na studium v navazujícím magisterském studijním programu. Pokud by absolvent bakalářského studia nepokračoval dále ve studiu, může najít uplatnění jako pomocný výzkumný pracovník, laborant, laboratorní specialista, lektor, asistent výuky přírodovědných předmětů na vysokých školách, referent v útvarech správních a řídicích orgánů, nebo programátor.


Fakulta Univerzitní studijní programy
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód B3968
Název česky Aplikované vědy a technologie
Název anglicky Applied Sciences and Technologies
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
Klíčová slova Matematika
Aplikované vědy
Chemie
Fyzika